Projektové řízení

Vítáme Vás na stránkách pro zájemce o kurz Projektové řízení, který je určen zaměstnancům správních úřadů.

Kurz je státní správě nabízen za zvýhodněných podmínek v rámci udržitelnosti projektu "Příprava projektových manažerů státní správy na certifikaci podle IPMA® stupně D" spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a ze státního rozpočtu ČR. Projekt byl realizován Ministerstvem vnitra.

Pro účast v kurzu je nezbytné absolvování e-learningové části ("Základy projektového řízení", zajišťuje Ministerstvo vnitra, více informací zde) a podání přihlášky na kurz na těchto stránkách.


Základní informace:

Účastníci kurzu se postupně seznámí nejen se základní terminologií v oblasti projektového řízení, ale naučí se metody a techniky projektového řízení tak, aby je na konci kurzu byli schopni využívat ve své praxi. Vybrané metody projektového managementu budou přímo procvičeny. Zároveň budou absolventi připraveni na složení mezinárodně uznávané certifikace dle IPMA® (při vhodném doplňujícím samostudiu). ) i na ověření profesní kvalifikace v PM dle zákona 179/2006 Sb. (NSK). Zkoušku pro ověření profesní kvalifikace Administrátor projektu, Manažer projektu či Manažer programů a komplexních projektů můžete podstoupit přímo u ACSA, která pro tyto kvalifikace je autorizovanou osobou (při absolvování tohoto kurzu za zvýhodněných podmínek).

Kurz je rozdělen do dvou bloků, v trvání 3 a 2 dny (celkový rozsah tedy 40 výukových hodin). Tyto bloky jsou od sebe odděleny zpravidla 2-3 týdenní pauzou, kterou mohou účastníci kurzu využít k dalšímu studiu.

Účastníci obdrží rozsáhlé pracovní materiály a po ukončení osvědčení o absolvování kurzu, které je nezbytnou podmínkou pro zahájení procesu certifikace dle IPMA®.


Plánování projektu v MS Project Professional 2010

Během dvou dnů Vám představíme software firmy Microsoft pro podporu malých a středně velkých projektů.


Základní informace:

Seznámíte se s pravidly nastavení aplikace - definicí projektu, nastavením pracovní doby či kalendáře, naučíte se zadávat úkoly a vytvářet mezi nimi logické vazby, vytvořit seznam zdrojů a zadávat zdroje k jednotlivým úkolům, správně nastavit milníky projektu, exportovat výstupy práce tak, abyste je úspěšně použili pro obhajobu či získání projektu.

Veškerou látku si můžete během semináře sami vyzkoušet prostřednictvím zadané případové studie, kterou budete moci zpracovávat na vlastním notebooku. Pokud máte možnost využít vlastní licence Microsoft Project Professional 2010, prosíme, nainstalujte si tento program na svůj počítač.

Každý účastník samozřejmě obdrží kompletní pracovní materiály (teoretické podklady k tématu, elektronické šablony) v českém jazyce.

Nahoru

Obsah kurzu

Účastníci se na kurzu naučí:

 • Kdy je efektivní využívat projektové řízení
 • Rozhodnout se, který projekt zahájit a který raději nerealizovat
 • Řídit projekty v souladu s mezinárodně uznávanými postupy
 • Lépe pracovat s lidmi v projektovém týmu
 • Jak mít rizika projektů pod kontrolou
 • Kvalitněji komunikovat se zainteresovanými stranami projektu
 • Řešit problémy spojené s projekty, správně volit priority a rozhodovat se
 • Vyhodnotit projekty tak, aby získané zkušenosti mohli využít na dalších projektech
 • Vše, co potřebují pro získání mezinárodního certifikátu v projektovém řízení a také pro získání profesní kvalifikace dle NSK v oblasti projektového řízení.

Témata výuky:

 • Úvod do projektového řízení
  • Základní terminologie projektového řízení
  • Životní cyklus projektu
 • Než zahájíme projekt
  • Strategie, výběr projektu, SWOT
  • Předprojektové fáze, analýza zainteresovaných stran, logický rámec
  • Ekonomické aspekty projektů
 • Plánování projektů
  • Vytváření plánu fází
  • Plán struktury projektu, WBS
  • Plánování průběhu projektu, Ganttův diagram, síťový graf, kritická cesta, rezervy
  • Plánování zdrojů
  • Plánování nákladů, tvorba rozpočtu
 • Řízení projektů
  • Řízení zdrojů
  • Řízení nákladů
  • Controlling a monitoring
  • Podávání zpráv o projektu
  • Projektová dokumentace
  • Řízení změn
  • Způsoby řešení problémů a procesy efektivního rozhodování v projektu
 • Plánování a řízení rizik
  • Metody risk managementu
  • Identifikace a ohodnocení rizik
  • Práce s riziky (opatření, plány, …)
 • Projekty a trvalá organizace
  • Efektivní organizace projektu
  • Projektové role, OBS, matice zodpovědnosti
 • Lidé v projektech
  • Efektivní komunikace na projektu
  • Vytváření týmů, týmové role
  • Umění delegovat
  • Konflikty a krize
  • Vedení, zpětná vazba
  • Vyjednávání, strategie win-win
  • Motivace
Nahoru

Metody výuky

metody výuky

Vzdělávací metoda prezenčních kurzů:

 • Přednes lektora, který vysvětlí základní pojmy a další látku, demonstruje pojmy na příkladech a vysvětlí vazby mezi a pojmy včetně používaných postupů v projektovém řízení
 • Ukázky řešení komplexních příkladů pro demonstraci ucelených postupů projektového řízení
 • Diskuze s účastníky kurzů a zodpovídání otázek ze strany účastníků
 • Ověřování dotazy ze strany lektora, případně testovacími otázkami, zda účastníci porozuměli přednesené látce a získali příslušné znalosti. Součástí kurzu bude také simulace certifikační zkoušky.
 • Řešení případových studií a vypracování jednotlivých metod ve cvičných pracovních týmech (na tréninkovém projektu příbuzném oblasti správních úřadů).
 • Cvičení ve formě „simulované certifikace“ včetně jejího podrobného vyhodnocení, aby si účastníci sami vyzkoušeli, jak bude certifikace probíhat, a byli na ni lépe připraveni.

Pestrá paleta různých forem metod má umožnit, aby účastníci kurzu látku lépe zvládli a zapamatovali si ji.

Nahoru

Profil absolventa

Absolvent kurzu bude schopen pracovat v některé z následujících pracovních funkcí v rámci státní správy:

 • Jako vedoucí projektového týmu a dokáže vést projektový tým i celý projekt k úspěšnému dokončení projektu.
 • Jako člen projektového týmu, který se podílí na plánování a implementaci projektu.
 • Jako liniový vedoucí, v jehož oddělení se realizují projekty nebo jehož oddělení se podílí na realizaci projektů, přičemž ví, jak projekt probíhá, jak se řídí, jaké kompetence musí delegovat pracovníkům, kteří se z jeho oddělení podílejí na projektech a jak on osobně má být nápomocen projektovému týmu.
 • Jako pracovník pověřený řízením portfolia projektů nebo programu, např. v projektové kanceláři nebo v obdobném oddělení.
 • Jako hodnotitel podaných návrhů projektů, předprojektových fází nebo částí plánů projektů.

Absolvent kurzu získá správné postoje projektového manažera k zavádění a využívání projektového řízení v praxi státních institucí, k používání Best of Practice pro řízení projektů, které jsou obvyklé ve vyspělých zemích EU, a pro využívání projektového řízení v podmínkách ČR. Absolventi budou vybaveni dostatečným metodickým materiálem pro návrh a implementaci projektů.

Nahoru

Termíny a místa konání

Kurzy bývají standardně realizovány v Praze, případně v Brně.


V současné době bohužel není vypsán žádný termín. Podívejte se, prosím, na nabídku dalších našich kurzů, věříme, že Vás některý z nich zaujme.


Při větším počtu zájemců je možné kurz zrealizovat kdekoliv v České republice. V případě zájmu o kurz na míru či o realizaci kurzu v Brně, pište prosím na info@acsa.cz.


Doplňující informace:

Registrací se závazně přihlašujete do kurzu a v případě konání kurzu uhradíte výše uvedené kurzovné.

Žádost o zaplacení kurzu spolu s informacemi, kam a jak zaplatit, obdržíte po přihlášení.

Kurz se uskuteční pouze při dostatečném počtu přihlášených.

Poplatek za certifikaci není součástí ceny za kurz.

Právo za změnu vyhrazeno.


Storno podmínky:

Odhlášení z kurzu více než 20 pracovních dní před akcí - storno poplatek 0 % z ceny kurzu.

Odhlášení z kurzu 20 - 15 pracovních dní před akcí - storno poplatek 10 % z ceny kurzu.

Odhlášení z kurzu 14 - 6 pracovních dní před akcí - storno poplatek 25 % z ceny kurzu.

Odhlášení z kurzu méně než 5 pracovních dní před akcí - storno poplatek 50 % z ceny kurzu.

Nahoru

Reference

SPŘ

Kurzy realizuje v rámci udržitelnosti Akademické centrum studentských aktivit (ACSA)

 • ACSA je vzdělávací a poradenská organizace, která se zabývá výukou projektového managementu a soft skills již od roku 2001.
 • ACSA má kurz akreditován u SPŘ (Brno, AKR/005) a od této národní organizace obdrželo také hodnocení Excellent prokazující vysokou kvalitu jeho výuky. V ČR mají toto hodnocení pouze 2 organizace.
 • Akreditace MV ČR ACSA má akreditovány kurzy také u MV ČR (Praha, AK/VE-505/2011, AK/PV-739/2011, podle § 30 zákona č. 312/2002 Sb.).
 • ACSA má za sebou přes 350 kurzů, seminářů a konferencí, na kterých proškolilo téměř 5 500 účastníků.
 • Za spolupráci na realizaci projektu "Příprava projektových manažerů státní správy na certifikaci podle IPMA® stupně D" obdrželo ACSA poděkování od ministra vnitra ČR.
 • ACSA projektové řízení vyučuje a samo používá dle evropských standardů International Project Management Association (IPMA).
 • ACSA se stalo garantem vzniku a rozvoje dobrovolné Skupiny mladých projektových manažerů (YPMG), která pod záštitou IPMA® funguje v různých formách ve většině zemí Evropy.
 • ACSA nejen realizuje projekty a školí v projektovém řízení, ale aktivně se podílí na rozvoji oboru v České republice.

Vybraná hodnocení účastníků kurzu:

 • Již nyní vím, že absolvováním kurzu se mi otevřel trochu jiný obzor a jsem ráda, že jsem ho měla možnost absolvovat právě u Vás.
 • Na celém kurzu nejvíce oceňuji návaznost na praxi, spoustu příkladů a nucení k přemýšlení, k okamžitému použití dané techniky či metody.
 • Dostatečné množství materiálů, dostupnost, přehlednost, doplňování, doporučená literatura.
 • Plus – střídání přednášek, cvičení, soft a hard skills, přihlédnutí k dennímu biorytmu.
 • Příjemné přednášky, líbí se mi osobní zkušenosti s tématy a profesionalita, a samozřejmě velmi poučné.
 • Není co dodat, dozvěděl jsem se mnohem více, než jsem předpokládal.

Činnost ACSA v oblasti vzdělávání:

 • Pořádání seminářů a soustředění z oblastí:
 • Projektového řízení
 • Plánování projektů v MS Project Professional
 • Finanční plánování a řízení ve veřejné správě
 • Procesní řízení ve veřejné správě
 • Strategické plánování ve veřejné správě
 • Soft skills (komunikační dovednosti, time managment a další)
 • Time management aneb efektivita jednotlivce = efektivita úřadu
 • Úspěšná komunikace ve veřejné správě
 • Vedení porad pro úředníky
 • Ochrana autorských práv
 • Bezpečnost užívání informačních technologií
 • Legislativa a postavení studentů na VŠ
 • a mnoho dalších
Nahoru

Certifikace

Certifikační zkouška podle IPMA® má mezinárodní platnost. Certifikaci v České republice uděluje Společnost pro projektové řízení, o. s. (více informací zde).

Zkouška na stupeň D je písemná a trvá maximálně 4 hodiny. Kandidát u ní musí prokázat dostatečnou znalost projektového řízení, jeho nástrojů a technik a také musí demonstrovat schopnost aplikovat tyto znalosti v modelových situacích a výpočtech.

ACSA jako autorizovaná osoba zajišťuje ověření profesní kvalifikace dle zákona 179/2006 Sb. hodnotících standardů Národní soustavy kvalifikací (NSK) pro kvalifikaci: Administrátor projektu, Manažer projektu či Manažer programů a komplexních projektů. Získaný doklad má národní působnost a jeho platnost není časově omezena. Více informací (o průběhu zkoušky, ceně apod.) naleznete v Sekci o NSK.

Nahoru

Přihlášení na kurz Projektové řízení

V současné době bohužel není vypsán žádný termín. Podívejte se, prosím, na nabídku dalších našich kurzů, věříme, že Vás některý z nich zaujme.

Nahoru