HomeNárodní organizaceMezinárodní organizaceVysoké školyVyhledáváníMapa stránek

Abecední seznam organizací

Na stránce zobrazit 5 10 25 50 100 záznamů
Hlavním cílem skupiny mladých projektových manažerů v ČR je systematicky a trvale rozvíjet teoretické znalosti i praktické zkušenosti a schopnosti studentů v oblasti projektového řízení. Dále pak podporovat studenty ve vlastních aktivitách a samostatné práci, a tím jim umožnit ...
AEGEE - Plzeň (Etats Généraux des Etudiants de l´Europe)
Aegee je největší studentskou organizací v Evropě, která spojuje mladé lidi všech studijních zaměření po celé Evropě od Uralu až po Špaňělsko. To vše ve více než 270 evropských městech. Ukazujeme studentům, že status vysokoškolského studenta nenabízí jen možnost získá ...
AEGEE – Brno (Fórum evropských studentů)
Fórum evropských studentů A.E.G.E.E – Brno je studentským spolkem, který se zakládá na myšlence svobody, demokracie a kulturní tolerance. Klade si za cíl podporovat vzdělanostní, kulturní jakož i osobní rozvoj svých členů a zároveň mezinárodní spolupráci svých členů s pod ...
AEGEE-Praha (Evropské fórum studentů)
Účelem AEGEE – Praha (Association des Etats Généraux des Etudiants de l'Europe) je sdružovat studenty českých vysokých škol a podporovat vztahy a praktickou spolupráci mezi nimi, studenty ostatních evropských zemí a českými i evropskými institucemi pomocí organizace lokální ...
AIESEC je největší mezinárodní, nezisková, plně studenty řízená, nezávislá, vzdělávací organizace. Celosvětově je naším posláním rozvoj mladých lidí formou získávání mezinárodních zkušeností. Sdružujeme studenty a čerstvé absolventy zejména ekonomických a obchodn ...
AIESEC Hradec Králové (AIESEC Hradec Králové)
AIESEC je největší mezinárodní studentská organizace. Působí ve více jak 100 zemí světa, na 1600 univerzitách. AIESEC přistupuje inovativním způsobem k zapojení a rozvoji mladých lidí. Je otevřen pro všechny studenty, kteří chtějí aktivně pracovat na svém osobním rozvoji, ...
Jsme mezinárodní studentská organizace, jejímž hlavním posláním je rozvoj lidského potenciálu a to především prostřednictvím zprostředkovávání zahraničních odborných praxí pro české studenty ve firmách v 95 zemí světa a naopak. (pro zahraniční studenty v českých firm ...
AIESEC je největší mezinárodní, plně studenty řízená, nezávislá, vzdělávací organizace. Jejími členy jsou studenti vysokých škol, především ekonomických oborů. Představuje celosvětovou síť 18.000 členů studujících na více než 800 univerzitách v 89 zemích světa. ...
AIESEC je svět příležitostí. AIESEC je největší studenty řízená organizace na světě. Ve více než 130 zemích a teritoriích sdružuje na 80 000 studentů , kterým umožňuje rozvíjet leadership dovednosti skrze praktické vzdělávání, členství a zahraniční stáže. AIES ...
Myšlenka projektu Akademického centra studentských aktivit vznikla na základě potřeby definovat a systematicky posilovat význam postavení studenta na vysoké škole v oblastech, ve kterých jeho postavení není na dostatečné úrovni a udržovat jeho stávající pozici tam, kde již odpov ...
Akademický senát 1.LF UK, počet senátorů = 30, z toho počet zástupců studentů = 15.
Studentská komora akademického senátu fakulty Dopravní ČVUT v Praze se snaží hlavně hájit zájmy všech studentů naší faktulty. Zabýváme se jakýmkoli problémem, který se k nám dostane a to od stížností přes přání až po kontrolu studijních plánů.
Studentská komora Akademického senátu Fakulty informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové.
Akademický senát fakulty jako samosprávný zastupitelský akademický orgán má 12 členů, z toho 6 studentů a 6 zástupců z řad akademických pracovníků. Své zástupce volí členové akademické obce fakulty rovným, přímým a tajným hlasováním, a to na 2-leté funkční období. Z ...
Studentská komora akademického senátu fakulty
Akademický senát fakulty je samosprávným zastupitelským akademickým orgánem fakulty. Členství v senátu je dobrovolné a nezastupitelné, funkční období je tříleté. Senát jedná podle volebního a jednacího řádu AS FMMI VŠB-TUO, deleguje zástupce fakulty do Rady vysokých škol. ...
Akademický senát Pedagogické fakulty UP Olomouc je organizace, která na svých pravidelných zasedáních konaných přibližně jednou do měsíce projednává následující body programu. Na adrese http://www.upol.cz/fakulty/pdf/akademicke-organy-pdf/pozvanky-a-zapisy-as-pdf/ je možno nahlé ...
Akademický senát Univerzity Hradec Králové
Akademický senát je vrcholnou jednou ze 4 nejvýše postavených organizaci Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. předkládá a schvaluje návrhy, které mají celouniverzitní platnost.
Jsme studentští zástupci v Akademickém senátu Vysoké školy ekonomické v Praze - působíme v rámci univerzitního senátu. Nejsme studentská komora jako taková - nemáme vlastní právní subjektivitu. Snažíme se pomáhat studentům na naší vysoké škole, aktivně se zapojujeme do di ...
ARC Siola (Studentský spolek Fakulty stavební VUT v Brně)
Nezisková organizace sdružující studenty Ústavu architektury Fakulty stavební VUT v Brně. Organizace studentského života na Ústavu architektury Fakulty stavební VUT v Brně.
Asociace studentů a přátel Slezské univerzity (ASPSU) pořádá pro opavské studenty několik tradičních akcí. Patří k nim majáles, univerzitní ples, oslavy Dne studentstva, pivní maraton a další. Kromě pořádání kulturních akcí ASPSU vydává sborník básnické tvorby nazvaný ...
Asociace studentů při ČZU v Praze je spolek poskytující obecně prospěšné činnosti zejména podpory obecného zájmu ČZU na výchově kvalitních absolventů a podpora osobnostního a profesního růstu členů Asociace studentů, studentů a zaměstnanců ČZU. Organizace kulturních, spo ...
Biomania vznikla jako iniciativa studentů Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity s hlavním cílem spojovat posluchače různých přírodovědných a biomedicínských oborů na půdě univerzit(y) i mimo ni. Začali jsme pořádáním pravidelných studentských párty, nyní se zaměř ...
Common Law Society je spolek studentů a pedagogů působící na Právnické fakultě UK od roku 1998. V souladu s tradicí studentských spolků na univerzitách ve Velké Británii a Spojených Státech se snažíme doplňovat a obohacovat akademický život naší fakulty nad rámec běžné vý ...
Jsme skupina studentů psychologie, která se snaží zlepšit spolupráci kateder psychologie v ČR i v zahraničí. Chceme, aby měli studenti lepší informace a aby se jim snadněji zapojovalo do pracovního procesu. Co pro to děláme? - pořádáme seznamováky pro prváky (hned se studuje ...
Česká esperantská mládež je organizace sdružující mladé příznivce mezinárodního jazyka esperanto v České republice. Jejím cílem je sdružovat mladé lidi hovořící esperantem a představovat veřejnosti esperanto jakožto živý, moderní a efektivní prostředek mezinárodního d ...
Debatní klub studentů MU zahrnuje více aktivit. Projekt Masarykovy debaty organizuje veřejné debaty v oxfordském stylu, měsíčně přivítá průměrně tři sta diváků. Více o projektu je na www.masarykovydebaty.cz Projekt Demagog.cz ověřuje výroky politiků v pořadu Otázky Václava ...
Evropské sdružení studentů práv (The European Law Students' Association – ELSA) je nezávislá, nepolitická a nezisková organizace studentů práv a mladých právníků. Cíle ELSA zahrnují úsilí o lepší porozumění a spolupráci mezi Evropany, jejichž práce a studium je zamě ...
ELSA česká republika je organizace s mezinárodním prvkem, která sdružuje studenty práv a mladé právníky v České republice, jejímž cílem je přispět k jejich lepšímu vzdělání a rozvoji demokratické a občanské společnosti.
ELSA Olomouc o.s. (Evropská asociace studentů práva Olomouc o.s.)
ELSA Praha (Evropské sdružení studentů práv Praha)
Evropské sdružení studentů práv (The European Law Students' Association - ELSA) je nezávislá, nepolitická, nezisková organizace studentů práv a mladých právníků. ELSA byla založena v roce 1981 studenty práv z Maďarska, Polska, Rakouska a Spolkové republiky Německo. V sou ...
Erasmus klub (Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy)
Členové Erasmus klubu, tedy dobrovolníci z řad studentů PřF UK, pomáhají zahraničním studentům přijíždějícím na Přírodovědeckou fakultu UK s orientací v prvních dnech v Praze a s formalitami během studia a nabízejí jim (i místním studentům) různé aktivity jako jsou výl ...
Sdružení Erasmus Student Network Česká republika o.s. (ESN ČR, www.esn-cz.cz) je národní úrovní celoevropského sdružení Erasmus Student Network (ESN, www.esn.org) pomáhající zahraničním studentům v poznání a snazší integraci v novém prostředí jejich studia na čekých vysok ...
Sdružení pomáhá integrovat zahraniční studenty do života na univerzitě pomocí týmu dobrovolných členů, které sdružení podporuje ve vzdělávání a seberozvoji
ESN MUNI Brno se stará o zahraniční studenty, kteří v rámci svého studia zavítají na Masarykovu univerzitu.
Skupina mladých a otevřených studentů VŠCHT Praha, kteří se starají o přijíždějící zahraniční studenty. Pomáháme jim s integrací do českého prostředí, pořádáme kulturní a zábavné události, výlety za českými památkami a výlety sportovní. Navazujeme spojení mezi za ...
Erasmus Student Network (ESN) je mezinárodní studentská nezisková organizace. Hlavním posláním jednotlivých sekcí sdružených v ESN ČR je pomáhat zahraničním studentům, přijíždějícím nejen ze států EU, ale také z Asie nebo Ameriky. V Olomouci je navázána úzká spolupráce ...
Studentská organizace, která se zaměřuje především na podporu mobility studentů, vyzdvihuje princip "studenti pomáhají studentům". Snaží se pomocí různých aktivit zapojit zahraniční studenty do lokální komunity a seznámit je s místní kulturou a zvyky.
Erasmus Student Network VŠB-TUO je zapsaný spolek pracující při VŠB-TU Ostrava, který má za cíl podporovat zahraniční studenty na VŠB-TUO. Kromě přímé pomoci zejména těsně po příjezdů zahraničních studentů, se je snažíme integrovat do české společnosti a seznámit je s ...
Hlavním účelem spolku je pomoc, podpora a pořádání společensko-kulturních akcí všem zahraničním i domácím studentům studujícím na Vysoké škole technické a ekonomické v Českých Budějovicích.
ESN Buddy System HK (Univerzita Hradec Králové)
Naším smyslem a posláním je péče o zahraniční studenty Univerzity Hradec Králové, organizujeme jejich příjezd, pobyt v ČR, některé volnočasové aktivity (výlety, exkurze, sportovní aktivity) a snažíme se usnadnit zahraničním studentům aklimatizovat se v České Republice.
Kdo jsme? ESN CULS Prague (dříve #BUDDY_GO!) to jsou aktivní studenti, dobrodružní dobrovolníci a vášniví cestovatelé. Pro koho tu jsme? Pro zahraniční studenty z celého světa (Erasmus i non-Erasmus) Co, proč a jak to vše děláme? Naším cílem je začlenění zahraničn ...
ESN Pardubice je studenská nezisková a nepolitická organizace starající se o zahraniční studenty, kteří studující na Pardubické univerzitě.
ESN Pilsen, z.s (Erasmus Student Network Pilsen)
Klub zajišťuje prvotní kontakt mezi českým a zahraničním studentem, kdy student ZČU pomáhá zahraničnímu studentovi s ubytováním a vyřízením potřebných formalit, seznámí ho s univerzitou apod. Po kulturní stránce se snaží zahraniční studenty zábavnou a naučnou formou sezn ...
Buddy System každý semestr pomáhá zahraničním studentům zvládnout veškeré administrativní úkony spojené se studiem na VŠE a současně pro ně připravuje pestrý kulturně-sportovně-splečenský program.
Evropská asociace studentů práv je světově největší nepolitická, nezávislá a nezisková asociace studentů práva. ELSA vznikla ve Vídni v roce 1981 a v současnosti její členskou základnu tvoří zhruba 30.000 studentů práva na více než 200 univerzitách v 43 evropských zemí ...
FYKOS (FYzikální KOrespondenční Seminář) je určen pro všechny středoškoláky se zájmem o fyziku. Zájemci dostávají šestkrát do roka zadání osmi úloh, na jejichž vyřešení mají asi měsíc čas. Svá řešení nám pak pošlou, my je opravíme, obodujeme a spolu se vzorovými ...
Garrigue Media je občanské sdružení založené studenty Masarykovy univerzity v červnu roku 2009. Občanské sdružení zašťituje celouniverzitní studentský portál LeMUr. Cílem webového portálu je přinášet studentům Masarykovy univerzity nejnovější informace o dění na všech fa ...
Gender centrum FSS MU (studentský a absolventský spolek)
Gender centrum je neformálním studentským a absolventským spolkem na FSS MU v Brně, volně přidruženým k oboru Genderová studia. Cílem GC je sdružovat studující, kteří se zajímají o genderová témata, která zpřístupňujeme širší veřejnosti nejen v prostředí univerzity. V s ...
GFPS-CZ (Studentské sdružení)
Grémium kolejních rad MU je nejvyšší orgán zastupující všechny ubytované studenty v rámci Masarykovi univerzity. Jeho hlavním cílem je zlepšování podmínek pro ubytované české a zahraniční studenty. Podílí se na plánování a realizaci projektů na rekonstrukci ubytovacích p ...
Program Honors Academia, který vznikl v ČR v roce 2007, je zaměřen na rozvoj studentů, kteří projevují aktivní zájem o své další vzdělávání. Jedná se o nadstandardní vzdělávací a tréninkový program pro talentované studenty se základními ekonomickými znalostmi a ukončený ...
Charles University in Prague Chapter of SIAM (Society for Industrial and Applied Mathematics)
Poslání SIAM: Podpořit aplikaci matematiky v průmyslu a vědě. Podpořit základní výzkum v matematice, který povede k novým efektivním metodám a technikám použitelným v průmyslu a vědě. Poskytnout prostředí pro výměnu informací a myšlenek mezi matematiky, inženýry a v ...
Charles University International Club (IC CUNI) is a student club which organises various social, cultural and sports events for both international and Czech students, and generally helps international students to handle their stay in Prague.
Charlie (queer sdružení Univerzity Karlovy)
IAAS ĆR (International association of students in agricultural and related sciences Czech Republic)
IAESTE (The International Association for the Exchange of Students for Technical Experience) Je mezinárodní organizace s téměř šedesátiletou tradicí, která v současnosti působí ve více než 80 zemích světa. Hlavním posláním je zajišťování zahraničních praxí pro studenty tec ...
IAESTE LC Brno (The International Association for the Exchange of Students for Technical Experience)
IAESTE (The International Association for the Exchange of Students for Technical Experience) Je mezinárodní organizace s téměř šedesátiletou tradicí, která v současnosti působí ve více než 80 zemích světa. Hlavním posláním je zajišťování zahraničních praxí pro studenty te ...
je mezinárodní, nevládní, nepolitická a nezisková organizace, která sdružuje mladé lidi bez ohledu na náboženství, národnost, barvu pleti, původu nebo pohlaví.
IAESTE (The International Association for the Exchange of Students for Technical Experience) Je mezinárodní organizace s téměř šedesátiletou tradicí, která v současnosti působí ve více než 80 zemích světa. Hlavním posláním je zajišťování zahraničních praxí pro studenty te ...
IAESTE ZČU Plzeň (The International Association for the Exchange of Students for Technical Experience)
IAESTE (The International Association for the Exchange of Students for Technical Experience) Je mezinárodní organizace s tradicí od roku 1948, která v současnosti působí ve více než 80 zemích světa. Hlavním posláním je zajišťování zahraničních praxí pro studenty technických ...
International Student Club OU je neziskovou organizací, která byla založena v březnu 2007. Jejím posláním je pomáhat zahraničním studentům přijíždějícím na Ostravskou univerzitu, zpravidla v rámci programu ERASMUS. Poskytováním informací a organizováním různých společenský ...
ISC CTU in Prague je studentská organizace aktivně vytvářející mezinárodní komunitu na ČVUT. Mezi hlavní programové aktivity patří: - Buddy Programme, Jazykové kurzy, International Student Centres - výlety, sportovní a kulturní akce - podpora českým studentům před výjezdem ...
International Students Club je dobrovolnická organizace, založena pro podporu a pomoc ERASMUS srudentům, kteří přijdou studovat na VUT. ISC je nezisková organice a veškerá práce, zahrnující organizování výletů, akcí, party, informačních schůzek, picking up service atd. je vykoná ...
Studentský spolek zastupující studenty na univerzitě i na mezinárodní úrovni. Snažíme se pořádat mezinárodní výměny, kongresy, vzdělávací semináře a workshopy, ale i studentské akce jako Majáles na VFU, Veterinární ples, Seznamovák a další kulturní akce.
Studentská organizace Junior Diplomat Initiative (JDI), vznikla na půdě Vysoké školy ekonomické s cílem přiblížit studentům Fakulty mezinárodních vztahů VŠE v Praze, oboru Mezinárodní studia - diplomacie skutečnou praxi současného světa diplomacie. Cílem této organizace je p ...
Juristi o.s. (Právnická akademická organizace)
Juristi o.s. jsou občanským sdružením, které se snaží v právní akademické oblasti podporovat a organizovat činnost studentů směřující k především k praktickým dovednostem, právnímu povědomí a znalosti práva. Zatimní hlavní aktivitou jsou projekty simulovaných soudních pr ...
Kolegium studentských senátů a spolků VŠCHT Praha je tvořeno studentskými senátory, zástupci studentských spolků aaktivními studenty, kteří společně pracují na prosazování názoru a návrhu studentů na akademické půdě.
Naše organizace je sestavena ze sedmi volených členů, a snažíme se starat o pohodlí studentů ubytovaných na kolejích, popřípadě o problémy které mají studenti s vedením kolejí či naopak. Pomáháme navázat komunikaci mezi vedením kolejí, resp. školy se studenty.
Kolejní rada VŠK 17. listopadu má 5 volených členů. Působí jako prostředník mezi vedením koleje a ubytovanými studenty. Stará se o pohodlí ubytovaných studentů, řešení problémů s ubytováním spojených, lepší chod koleje, řešení problémů dlouho neřešených a snaží o ...
KStV Pragensis (Česko-německý studentský katolický spolek Pragensis)
Katolický studentský spolek Pragensis je korporací katolických studentů vyznávajících barvy Prahy. Byl založen 17. června 2000. V roce 2004 se stal členem evropského kartelu. Naše barvy - bílá, červená a žlutá - jsou vyjádřeny v naší stuze, cípu a naší čepici. Náš spole ...
M&M (Korespondenční seminář)
M&M je mezioborový korespondenční seminář pro studenty středních škol, zaměřený na matematiku, fyziku a informatiku. Sedmkrát do roka vydáváme časopis, kde studenti najdou témata k bádání, doplněné o úlohy k řešení a o články jak od nás, organizátorů, tak od nich, ...
1-100 | 101-200 | 201-221