Na6O projektuNejzajímavější výsledkyPodrobné výsledkyAktualityKontaktFotogalerie

Úvod

Na6

Cílem projektu Na6 bylo zjistit o českém vysokém školství to, co jsme možná zatím nevěděli: jeho silné, slabší stránky, co české vysokoškoláky nejvíce trápí, na co jsou naopak pyšní. Ukázalo se, že i přes mnohá negativa, která studenti "vidí" na svých fakultách, jsou velmi rádi, že zde mohou studovat.

Na6

Na této stránce naleznete ty nejzajímavější celostátní výsledky, podrobné výsledky Vaší fakulty/univerzity již obdrželo vedení Vaší vysoké školy (rektor/rektorka). Jejich zpráva byla rozdělena na dvě části:

a) obecnou, shrnující výsledky celé republiky,

b) konkrétní, obsahující přímo výsledky jejich VŠ.

Na6

Rekapitulace

Na6

Šetření proběhlo v akademickém roce 2006/2007. Studenti měli možnost vyplnit dotazník dvěma způsoby. Buď přímo na své škole v průběhu přednášky, nebo elektronickou formou, a to prostřednictvím webové stránky www.na6.cz. Osobního dotazování se zúčastnilo 14 212 respondentů, což z tohoto šetření činí dosud největší průzkum svého druhu v ČR. Elektronicky vyplnilo dotazník 2 390 studentů.

Na6

Celkem se šetření zúčastnili studenti a studentky ze 30 vysokých škol: 24 veřejných, jedné státní a pěti soukromých (dohromady se jednalo o 129 fakult/pracovišť).

Na6

Při šetření s námi spolupracovalo 30 tazatelů (sběračů), dva sociologové, dva informatici, členové SK RVŠ, zástupci jednotlivých VŠ (vedení, pedagogové) a samozřejmě Vy, studenti českých vysokých škol. Tímto Vám všem co nejsrdečněji děkujeme!!!

Na6

Respondenti

Na6

Pozn. následující informace jsou shrnutím osobního sběru dat, tj. šetření přímo na jednotlivých VŠ.

Na6

Podívejte se na rozdělení respondentů podle:


  a) pohlaví
  b) věku
  c) počtu let studia na VŠ
  d) typu VŠ
  e) možnosti hodnocení kvality na VŠ - respondenti byli rozděleni na ty, kteří na své fakultě mají/nemají možnost hodnotit kvalitu výuky
  f) velikosti fakulty
  g) oboru fakulty.

Na6

Celkové výsledky

Na6

Pozn. obecně platí, čím vyšší číslo, tím lepší výsledek (škála 1 - 6). Dá se vlastně říci, že do hodnoty 3,5 jsou studenti nespokojeni, nad hodnotu 3,5 spokojeni.

Na6

Všechny otázky v dotazníku (bylo jich celkem 32) byly vyhodnoceny zvlášť, navíc z nich byly spočítány shrnující indexy. Jednalo se o šest oblastí:
  a) kvalita studia na VŠ (otázky 1b až 10)                         

  b) poradenství a atmosféra na VŠ (otázky 11 až 16)    
  c) prostředí a služby na VŠ (otázky 17 až 25)
  d) studentské organizace (otázky 16, 26a, 26b)
  e) finanční podmínky studia na VŠ (otázky 27 až 29)
  f) index celkové spokojenosti (všechny otázky)

Na6

Graf s číselnými výsledky naleznete zde.

Na6

Nejzajímavější výsledky

A. Nejsilnější stránky českých VŠ

Na6

Čeští studenti nejvíce souhlasí s následujícím výroky (podle pořadí):

Na6
  1. Jsem rád(a), že studuji právě na této škole
  2. Prospěchová stipendia jsou dobrým způsobem, jak odměňovat studenty
  3. Existují možnosti se během studia zapojit do výzkumných činností
  4. Studium dostatečně rozvíjí mé odborné znalosti
  5. Škola nabízí dostatečné možnosti studia v zahraničí

Na6

B. Slabiny českých VŠ

Na6

Respondenti nejčastěji nesouhlasili s následujícími výroky (podle pořadí):

Na6
  1. Jsem spokojen(a) s výukou cizích jazyků
  2. Znám studenty/ky, kteří mě zastupují ve fakultním akademickém senátu
  3. S cenou za poskytované služby na kolejích jsem spokojen(a)
  4. V případě problémů se studenti obracejí na studentskou organizaci
  5. Hodnocení kvality má vliv na výuku

Na6

Nejspokojenější student/ka:

Na6

Žena, ve věku 18 - 20 let, studující chemii nebo fyziku v prvním ročníku na malé fakultě státní vysoké školy, na které existuje možnost hodnocení výuky studenty. Poznáváte se? :-)

Na6

Výběr toho nejzajímavějšího:

Na6

S kvalitou výuky jsou nejvíce spokojeni studenti chemicko-matematicko-fyzikálních fakult, nejméně ti, kteří nemají možnost hodnotit svou fakultu.

Na6

S poradenstvím a atmosférou na VŠ jsou nejvíce spokojeni studenti uměleckých fakult, nejméně naopak studenti veteriny a zemědělství.

Na6

S prostředím a službami na VŠ jsou nejvíce spokojeni studenti státních VŠ, nejméně studenti soukromých VŠ.

Na6

Se studentskými organizacemi na VŠ jsou nejspokojenější studenti státních VŠ, nejméně studenti velkých fakult.

Na6

Finanční podmínky studia na VŠ si nejvíce chválí studenti studenti nejvyšších ročníků (tj. šesťáci a výše), nejméně studenti lékařských fakult.

Na6

Nejzajímavější korelace, tj. vazby mezi jednotlivými otázkami

Na6

Nejsilnější vazbu nalezneme mezi existencí studentských organizací na vysoké škole a obracení studentů s důvěrou na tyto organizace. Tam, kde tyto organizace existují, fungují dobře, studenti se na ně rádi obracejí.

Na6

Další silnou vazbu nalezneme mezi spokojeností s úrovní služeb, které poskytují menzy a spokojeností s cenou v těchto zařízeních. Ti, kteří jsou spokojeni s kvalitou služeb, jsou zároveň spokojeni i s cenou za pokrmy.

Na6

Analýza varianty "Neznám odpověď"

Na6

Studenti měli možnost využít možnosti "neznám odpověď". Nejčastěji jí využívali studenti, kteří neznají svoje studentské zástupce (akademické senátory aj.), další "neodpovědi" se týkaly služeb na kolejích, což je pochopitelné, neboť ne všichni využívají jejich služeb.

Na6

Elektronické dotazování

Na6

Elektronicky, přes dotazník na www.na6.cz, vyplnilo dotazník 2 390 studentů. Na přednáškách naši spolupracovníci vyzvali studenty, kteří již dotazník dříve vyplňovali, aby dotazník znovu (v papírové podobě) nevyplňovali.

Na6

Výsledky jsou v tomto případě částečně odlišné, neboť se jedná o samovýběr studentů, který není reprezentativní. Vyplnili jej jen ti, kteří chtěli, narozdíl od účastníků přednášek, na kterých jej vyplnili všichni zúčastnění.

Na6

Velmi děkujeme všem, kteří ve svém volném čase vyplnili dotazník elektronicky. Bylo to pro nás velmi důležité, neboť jsme díky Vám zjistili rozdíly mezi dotazováním reprezentativního vzorku studentů přímo na fakultách a mezi těmi, kteří jste vyplnili dotazník dobrovolně!

Na6

Výsledky elektronického dotazování na tomto místě nebudeme zveřejňovat, podle výsledků však dotazník vyplňovali spíše nespokojenější jedinci.

Na6