Na6O projektuNejzajímavější výsledkyPodrobné výsledkyAktualityKontaktFotogalerie

Základní informace

a

Projekt NÁRODNÍ ŠETŘENÍ STUDENTŮ je součástí rozvojového projektu Akademického centra studentských aktivit (ACSA) „Národní dotazníkové šetření a systematizace procesu studentského hodnocení kvality v ČR“.

a

Jedná se o první šetření celostátního rozsahu v oblasti studentského hodnocení kvality vysokých škol v České republice.

a

Národní dotazníkové šetření studentů, zkráceně také NAŠEST či NA6, je vlastně studentským hodnocením kvality vybraných oblastí na všech veřejných, státních a některých soukromých vysokých školách v České republice. Cílem šetření bylo získat studentský pohled na základní oblasti, které ovlivňují podmínky studia na českých vysokých školách, a zahájit tak dlouhodobý proces sledování vývoje a změn v těchto oblastech. To nám v následujících obdobích umožní ověřit účinnost opatření přijatých na základě zjištění předchozích výsledků tohoto šetření. Takto získaná data budou také užitečná pro práci studentských reprezentantů při jednáních s vedením fakult a univerzit, protože budou pocházet z reprezentativního vzorku studentů a poskytnou srovnatelné údaje napříč vysokými školami.

a

Projekt probíhal za podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.

aa

Další informace

Projekt Národní šetření studentů (NAŠEST NEBOLI NA6) je součástí rozvojového projektu Akademického centra studentských aktivit „Národní dotazníkové šetření a systematizace procesu studentského hodnocení kvality v ČR".

aa

Cíle projektu:

Cílem tohoto šetření bylo získat srovnatelná data v základních oblastech ovlivňujících podmínky studia na českých vysokých školách (všech veřejných, státních a na vybraných soukromých) a zahájit dlouhodobý proces sledování vývoje a změn v těchto oblastech, což nám v následujícím období rovněž umožní ověřit účinnost opatření přijatých na základě zjištění předchozích výsledků tohoto šetření.

aa
Takto pomůže poskytnout globální pohled na vybrané oblasti vysokého školství v ČR, poukázat na silné a slabé stránky až po úroveň fakult (na ty se pak dá detailněji zaměřit). Výsledky tohoto šetření poskytují užitečná data, která podpoří činnost např. Akreditační komise (může takto získaná data použít při samotném procesu akreditace, ověřit si např. oblasti, které indikují možné problémy), MŠMT ČR (např. ke zvýšení efektivity rozdělování prostředků), jednotlivých vysokých škol a jejich studentských reprezentací.

aa

Výhodou zvolené metody je zapojení některých aspektů vnějšího hodnocení, které mohou zvýšit objektivitu a použitelnost získaných údajů a také mohou být impulsem pro lokální detailnější výzkumy a případně i následující nápravná opatření.

aa

Jedinečnost tohoto šetření spočívá také v tom, že se podařilo získat reprezentativní vzorek studentského hodnocení kvality na většině českých vysokých škol.

aa

aa

Metoda a realizace projektu:

Ve spolupráci se zástupci studentů, vedení VŠ i pedagogů jsme pod dohledem sociologa vytvořili dotazník, který zjišťuje pohled studentů na vybrané oblasti ovlivňující jejich studium na VŠ.

V zimním a letním semestru akademického roku 2006/2007 navštívili náhodně vylosované přednášky na všech veřejných, státních a vybraných soukromých vysokých školách naši spolupracovníci a získali tak vyplněné dotazníky od reprezentativního vzorku studentů.

a

V období červen až září 2007 byly výsledky vyhodnoceny, odeslány rektorům a zveřejněny na těchto webových stránkách.

a

Pro získání přehledu o vývoji v dané oblasti plánujeme celé šetření zopakovat i v následujících letech.