Akademické cetntrum studentkých aktivit - závazné storno podmínky

Storno podmínky pro akce s účastnickým poplatkem (kurzovné) do 500 Kč vč. DPH – dotované semináře určené pro studenty1).

 1. Ke kurzům se objednatel může přihlásit po registraci do informačního systému Akademického centra studentských aktivit (dále jen IS ACSA). Ceny za účast na kurzu (kurzovné) jsou smluvní podle zákona 526/90 Sb.
 2. Potvrzením elektronické přihlášky vzniká mezi objednatelem a Akademickým centrem studentských aktivit (poskytovatel) platně uzavřená smlouva. Objednatel zároveň souhlasí s těmito podmínkami a storno poplatky.
 3. Na základě závazné objednávky vzniká povinnost zaplatit ve stanoveném termínu účastnický poplatek převodem na účet Akademického centra studentských aktivit.
 4. Úhradu kurzovného objednatel provede převodem na základě výzvy k platbě či zálohové faktury, kterou obdrží e-mailem a bude obsahovat variabilní symbol platby. Ve specifických, předem vyhlášených případech, je možná platba v hotovosti při nástupu na kurz.
 5. V místě konání kurzu obdrží objednatel daňový doklad (fakturu). V případě hotovostní platby obdrží doklad bezprostředně po zaplacení.
 6. V případě neúčasti na kurzu bude účtován storno poplatek:
  • 100 % z kurzovného při zrušení účasti 5 a méně celých kalendářních dnů před začátkem kurzu nebo nebude-li účast ze strany objednatele zrušena vůbec.
  • Storno poplatek nebude účtován v případě zrušení kurzu ze strany poskytovatele.
 7. Změny objednávky jsou možné na pouze základě dohody, která je písemně (e-mailem nebo poštou) odsouhlasena oběma smluvními stranami.
 8. Storno poplatek (v plné výši) lze v rámci jednoho kalendářního roku využít k úhradě kurzovného za jiný dotovaný studentský kurz. O převedení platby na jiný kurz musí objednatel požádat e-mailem na adresu platby@acsa.cz. Storno poplatek nelze použít na nákup zboží ani vyplatit.
 9. V případě pozdní úhrady faktury jsme Vám oprávněni účtovat úrok z prodlení v zákonné výši.

Storno podmínky pro akce s účastnickým poplatkem (kurzovné) nad 500 Kč vč. DPH s výjimkou kurzů Projektové řízení I – Základy, Projektové řízení II - Týmy.

 1. Ke kurzům se objednatel může přihlásit po registraci do informačního systému Akademického centra studentských aktivit (dále jen IS ACSA) nebo odesláním závazné elektronické přihlášky ke konkrétnímu termínu kurzu bez registrace do IS ACSA. Ceny za účast na kurzu (kurzovné) jsou smluvní podle zákona 526/90 Sb.
 2. Potvrzením elektronické přihlášky vzniká mezi objednatelem a Akademickým centrem studentských aktivit (poskytovatel) platně uzavřená smlouva. Objednatel zároveň souhlasí s těmito podmínkami a storno poplatky.
 3. Na základě závazné objednávky vzniká povinnost zaplatit ve stanoveném termínu účastnický poplatek převodem na účet Akademického centra studentských aktivit.
 4. Úhradu kurzovného objednatel provede převodem na základě výzvy k platbě či zálohové faktury, kterou obdrží e-mailem a bude obsahovat variabilní symbol platby.
 5. V místě konání kurzu obdrží objednatel daňový doklad (fakturu).
 6. V případě neúčasti na kurzu bude účtován storno poplatek:
  • 25 % z kurzovného při zrušení účasti 20-13 pracovních dnů před začátkem kurzu.
  • 50 % z kurzovného při zrušení účasti 12-6 pracovních dnů před začátkem kurzu.
  • 100 % z kurzovného při zrušení účasti 5 a méně pracovních dnů před začátkem kurzu nebo nebude-li účast ze strany objednatele zrušena vůbec.
  • Storno poplatek nebude účtován v případě zrušení kurzu ze strany poskytovatele.
 7. Změny objednávky jsou možné na pouze základě dohody, která je písemně (e-mailem nebo poštou) odsouhlasena oběma smluvními stranami.
 8. V případě pozdní úhrady faktury jsme Vám oprávněni účtovat úrok z prodlení v zákonné výši.

Storno podmínky pro kurzy Projektové řízení I – Základy, Projektové řízení II - Týmy.

 1. Ke kurzům se objednatel může přihlásit po registraci do informačního systému Akademického centra studentských aktivit (dále jen IS ACSA). Ceny za účast na kurzu (kurzovné) jsou smluvní podle zákona 526/90 Sb.
 2. Potvrzením elektronické přihlášky vzniká mezi objednatelem a Akademickým centrem studentských aktivit (poskytovatel) platně uzavřená smlouva. Objednatel zároveň souhlasí s těmito podmínkami a storno poplatky.
 3. Na základě závazné objednávky vzniká povinnost zaplatit ve stanoveném termínu účastnický poplatek převodem na účet Akademického centra studentských aktivit.
 4. Úhradu zálohy ke kurzu objednatel provede převodem na základě zálohové faktury, kterou obdrží e-mailem a bude obsahovat variabilní symbol platby. Zbylá část účastnického poplatku bude vybrána na místě v hotovosti.
 5. V případě přijetí je nutné zaplatit nejpozději 6 kalendářních dnů před konáním akce převodem na účet poskytovatele zálohu ve výši 2.000,- Kč. Tato záloha se v případě neúčasti nevrací, avšak je případně převoditelná na jinou osobu (náhradníka). V místě konání kurzu obdrží objednatel daňový doklad (fakturu) bezprostředně po zaplacení doplatku.
 6. V případě neúčasti na kurzu bude účtován storno poplatek:
  • 100 % z kurzovného při zrušení účasti 5 a méně celých kalendářních dnů před začátkem kurzu nebo nebude-li účast ze strany objednatele zrušena vůbec.
  • Storno poplatek nebude účtován v případě zrušení kurzu ze strany poskytovatele.
 7. Změny objednávky jsou možné na pouze základě dohody, která je písemně (e-mailem nebo poštou) odsouhlasena oběma smluvními stranami.
 8. Na kurz je možné písemně navrhnout náhradníka2), který musí být registrovaným uživatelem IS ACSA. Pokud bude náhradník akceptován ze strany poskytovatele, nebude účtován storno poplatek.
 9. V případě pozdní úhrady faktury jsme Vám oprávněni účtovat úrok z prodlení v zákonné výši.

Tyto storno podmínky jsou platné od 30. 4. 2015 a nahrazují dřívější storno podmínky.

V případě zrušení akce z důvodu vyšší moci jsou účastníci co nejdříve kontaktováni a zaplacené kurzovné je jim převedeno na náhradní termín.


1) Studentem se rozumí osoba, která ke dni konání kurzu prezenčně studuje na vysoké škole.
2) Náhradníkem se rozumí student, který je registrovaným uživatelem IS ACSA (má aktivní účet).