NSK – OVĚŘENÍ PROFESNÍ KVALIFIKACE

Jako autorizovaná osoba zajišťujeme ověření profesní kvalifikace dle zákona 179/2006 Sb. a hodnotících standardů, a to pro tyto kvalifikace:

Získaný doklad má národní působnost a jeho platnost není časově omezena (na rozdíl od certifikátů IPMA®, PMI® a PRINCE2® Practitioner, více viz srovnání certifikací).

Hodnocení uchazečů o ověření profesní kvalifikace je prováděno V SOULADU S HODNOTÍCÍMI STANDARDY Národní soustavy kvalifikací:

Co je Národní soustava kvalifikací?

Národní soustava kvalifikací navazuje na Národní soustavu povolání. Obsahuje centrální databázi kompetencí, které jsou popsány kompetenčními modely (kvalifikační standardy a hodnotící standardy).

Popis povolání

Administrátor projektuManažer projektuManažer programů a komplexních projektů
Spolupracuje s manažerem projektu na organizování a zajišťování realizace projektu tak, aby bylo dosaženo stanovených projektových cílů, a to ve stanoveném termínu a v rámci stanoveného rozpočtu projektu. Zodpovídá za plánování, organizování a řízení realizace projektu tak, aby bylo dosaženo stanovených projektových cílů, a to ve stanoveném termínu a v rámci stanoveného rozpočtu projektu. Zodpovídá za plánování, organizování a řízení realizace portfolia programů nebo komplexních projektů tak, aby bylo dosaženo stanovených projektových cílů, a to ve stanovených termínech a v rámci stanovených rozpočtů jednotlivých projektů.

Co je ověřování dosažení odborné způsobilosti?

Jedná se o ověření odborné způsobilosti fyzické osoby vykonávat řádně určitou pracovní činnost (Administrátor projektu, Manažer projektu, Manažer programů a komplexních projektů) v rozsahu uvedeném v kvalifikačním standardu.

Pokud u nás složíte zkoušku, bude nám vydáno Osvědčení o získání profesní kvalifikace s celostátní platností.

Toto osvědčení je veřejnou listinou podobně jako např. vysvědčení, výuční listy nebo diplomy o absolutoriu. Má celostátní platnost a bez dalšího dokládá skutečnosti v něm uvedené při každém občanskoprávním i pracovněprávním vztahu, tedy i při prokazování dosažené kvalifikace zaměstnavateli. Toto osvědčení má v současnosti čím dál větší váhu mezi zaměstnavateli, státními úřady a zároveň může zjednodušit přístup na pracovní trh EU s ohledem na tzv. Evropský kvalifikační rámec, který NSK plně respektuje.

Jaké jsou přínosy pro držitele osvědčení?

  • Potvrzení dosažení odborné způsobilosti vykonávat pracovní činnost (Administrátor projektu, Manažer projektu, Manažer programů a komplexních projektů) v návaznosti na další odborné vzdělání (v oblasti ekonomické, technické atd.), a tím získání výhody při doložení svých odborných způsobilostí vykonávat pracovní činnost. Doklad (certifikát) o úspěšném vykonání zkoušky z profesní kvalifikace evidované v Národní soustavě kvalifikací má, stejně jako výuční list, statut veřejné listiny – prokazuje, že jeho držitel je kompetentní vykonávat povolání, pro které je stanovena daná kvalifikace, a jako takový je zaměstnavateli uznáván.
  • Platnost osvědčení od data vydání až na neurčito (shodně s maturitním vysvědčením, vysokoškolským diplomem).

Jaký je přínos pro zaměstnavatele?

Ověření se, že žadatel o práci / zaměstnanec má odpovídající odborné způsobilosti pro výkon pracovní činnosti (Administrátor projektu, Manažer projektu, Manažer programů a komplexních projektů).

Co je potřeba ke zkoušce umět a jak vše probíhá?

Zkouškou uchazeč prokazuje, že ovládá všechny znalosti a dovednosti potřebné pro výkon profesní kvalifikace v plném rozsahu. Jejich popis je zveřejněn v hodnoticím standardu příslušné profesní kvalifikace, kde je také uveden způsob, jakým se budou dílčí znalosti a dovednosti prověřovat (prakticky, ústně nebo písemně).

Podoba zkoušky u ACSA

Administrátor projektuManažer projektuManažer programů a komplexních projektů
Test (písemně, 18 otázek)Test (písemně, 18 otázek)Test (písemně, 18 otázek)
Otevřené otázky (písemně, 21 otázek)Otevřené otázky (písemně, 6 otázek)Otevřené otázky (písemně, 7 otázek)
Případová studie (písemně, 4 otázky)Případová studie (písemně, 18 otázek)Případová studie (písemně, 18 otázek)
 Pohovor (ústně, cca 1 hodina)Pohovor (ústně, cca 1,5 - 2 hodiny)

Více o průběhu zkoušky naleznete v dokumentu Manuál pro uchazeče o ověření profesních kvalifikací dle Národní soustavy kvalifikací (NSK).

Znalosti potřebné pro úspěšné absolvování zkoušky můžete získat na kurzech ACSA:

Pokud jste již tyto kurzy absolvovali, nebo jste znalosti získali jiným způsobem a chcete si být jisti, že jste na zkoušku připraveni, můžete navštívit náš nový workshop Příprava na ověření profesní kvalifikace.

Ceník ověření profesní kvalifikace prostřednictvím ACSA

 Administrátor projektuManažer projektuManažer programů a komplexních projektů
Základní cena4900,-9100,-13000,-
Cena pro absolventy našich kurzů PM4200,-8100,-11900,-
Akční cena při objednání přípravného kurzu * a ověření kvalifikace3600,-6600,-9900,-

* Přípravným kurzem se myslí Kurz projektové řízení, Administrátor projektu, Manažer projektu, Manažer programů a komplexních projektů, Individuální příprava na složení zkoušky NSK formou konzultací nebo Příprava na ověření profesní kvalifikace v rámci NSK.

Další akční nabídky naleznete u konkrétního termínu zkoušky.

Všechny uvedené ceny jsou bez DPH.

Máte zájem o ověření profesní kvalifikace? Přihlašte se.

Chcete se na cokoliv zeptat? Neváhejte nás kontaktovat.