Procesní řízení

 • Veřejná správa představuje velmi složitý celek, který má pevně danou strukturu.
 • Samostatná x přenesená působnost = smíšený model řízení, odlišné typy řízení, odlišné mechanismy, odlišné nároky na lidské zdroje.
 • Řízení činností v přenesené působnosti je silně legislativně ovlivněno.
 • Řízení v samostatné působnosti je volnější a mnohem více projektově orientované (např. řeší se aktivity ad-hoc).

Stejně jako u projektového, platí u řízení procesního, že co nelze řádně kvantitativně popsat, tedy měřit, nelze ani řídit. Proto patří základní techniky udržování a zvyšování kvality ve veřejné správě metoda srovnávání – tedy tzv. Benchmarking. Ten je dobře nasaditelný i v oblasti procesního řízení, kde tzv. Procesní benchmarking srovnává a analyzuje identifikované procesy s cílem dobře je popsat a udržovat na vysoké kvalitativní úrovni.

Pro Benchmark vznikla v oblasti veřejné správy Benchmarkingová iniciativa 2005 (podle roku založení), což je neformální sdružení obcí s rozšířenou působností za účelem zvyšování efektivity a kvality veřejných služeb prostřednictvím benchmarkingového porovnávání. V roce 2013 bylo zapojeno přes 70 měst, jejichž zástupci pracují v šesti paralelních pracovních skupinách. Města se porovnávají v 57 agendách, datová základna a metodika se v průběhu času aktualizuje či upravuje.

Smysl benchmarkingu tkví jednak v možnosti zjistit, jak si Vaše organizace/oddělení/město stojí ve srovnání s ostatními (co do počtu zaměstnanců, nákladů, atd.), dále také v předávání zkušeností a vědomostí, jak to dělají ostatní, což vede ke zlepšování služeb.

Typy procesů ve veřejné správě

Hlavní procesy

 • Představují procesy úřadu, které ji přinášejí přidanou hodnotu a zároveň jsou pro úřad klíčové. Přispívají k naplnění poslání a vize úřadu.
 • Často jsou legislativně nastaveny (zákony, nařízení, směrnice…)
 • Každý úřad klade na tyto procesy velký důraz, jelikož jsou to ony, které tvoří zisk, či přidanou hodnotu.

Řídící procesy

 • Představují aktivity úřadu nutné pro její řádný chod.
 • Samy o sobě nepřinášejí úřadu zisk a jsou realizovány managementem úřadu (tajemník, vedoucí odborů, oddělení).

Podpůrné procesy

 • Představují aktivity úřadu, které opět neprodukují přímý zisk.
 • Pro úřad jsou však velice důležité jelikož hlavní procesy by bez podpůrných nemohly fungovat. Znamená to, že podpůrné procesy připravují prostředí pro úspěšné vykonání hlavních procesů.
 • Tyto procesy bývají v úřadu mapovány jako druhé po zmapování hlavních procesů. Tyto procesy se vyznačují společným znakem, že bývají společné pro celou organizaci, oproti hlavním, které jsou obvykle jedinečné.

Zajímá Vás víc? Navštivte naše kurzy v oblasti procesního řízení.

Chcete pomoci s identifikací procesů, jejich popisem a implementací procesního řízení? Neváhejte nás kontaktovat.