Máte na úřadě zvládnutou práci s riziky?

Pracujeme v neustálém stresu, měnící se legislativě, stále nových informačních a dalších ICT systémech a ani s lidskými zdroji na úřadech to není lepší. Dnešní době se říká turbulentní. Naše instituce si to musejí přiznat a čelit tomu. Změny jsou tak rozsáhlé, že staré zaběhané a ověřené postupy již neplatí. Je potřeba zavádět nové (neověřené), a prostě se nějak musíme zvládnout přizpůsobovat všem těm inovacím novými inovacemi :-). Ale jak v tomto prostředí dokázat kvalitně řídit instituci a plánovat dlouhodobější a rozsáhlejší akce? Pomohou nám k tomu dvě témata, řízení změn a řízení rizik. A právě na oblast řízení rizik (Risk Management) se zaměří tento článek.

Řízení rizik je jednoduše řečeno uvědomění si všeho, co je potřeba v organizaci i na projektu chránit, co je těžko nahraditelné. Poté nalezení toho, co nás může reálně ohrozit a nakonec nastavení opatření, jak identifikovaným hrozbám v ideálním případě předcházet, popřípadě alespoň čelit. Protože takových jevů, které nás mohou ohrozit je hodně a vzájemně se ovlivňují, je dobré pro zvládnutí celého procesu použít ověřené metody a postupy, inspirovat se. Asi nejlépe si to lze představit na způsobu, jak se řídí rizika na projektech (prostě při realizaci rozsáhlejších akcí / změn), který je pak přenositelný na úřad jako celek.

Pro řízení projektových rizik lze použít několik odborných metod. Oborově nezávislou je např. metoda RIPRAN™ (RIsk PRoject ANalysis), která má české kořeny a je již využívána v řadě zemí světa.

Autor metody RIPRAN™, doc. Ing. Branislav LACKO, CSc., byl asociací evropských rizikových manažerů FERMA (The Federation of European Risk Management Associations) vybrán v soutěži FERMA AWARD 2016 v Bruselu jako finalista v kategorii Innovative Insurance Programme of the Year za metodický přínos v oblasti analýzy rizik a to zejména právě za vývoj této metody.

Doc. B. Lacko se v oblasti inženýrství rizik zabývá jejich analýzou a řízením zejména v oblasti rizik projektů, rizik bezpečnosti automatizovaných systémů a robotických soustav. Je autorem metody RIPRAN™ a členem společnosti CZRMA, která je členskou organizací v evropské mezinárodní asociaci rizikových profesionálů FERMA. Publikoval řadu článků v odborných časopisech, ve sbornících konferencí a specializovaných monografiích.

Výhodou této metody je, že ji může bezplatně využívat kdokoliv (za dodržení jednoduchých podmínek uvedených na stránkách RIPRAN.CZ, kde se rovněž nachází i více informací o metodě).

Vysvětlení základů metody RIPRAN™

Slovníček základních pojmů:

 • Aktivum – vše, co má pro zainteresované strany projektu, organizaci, významnou hodnotu, je to nezbytné pro dosažení cíle, je to obtížně nahraditelné a požívá to proto zvláštní ochrany.
 • Ochota riskovat (Risk Appetite) – je úroveň rizik, kterou je organizace schopna nést vzhledem ke svému účelu a vzhledem ke svým rezervám. Úřady mají tuto úroveň nastavenu velice nízko (akceptují se zde jen velmi malá rizika, respektive jejich dopady). V praxi to znamená, že úřady musí práci s riziky věnovat více energie, než např. průměrná firma.
 • Hrozba a její scénáře - Hrozba je projev určitého nebezpečí (např. uhodí blesk).
 • Scénář je potom děj, který je způsoben hrozbou a má konkrétní dopady do projektu. Hrozba je příčinou scénáře (např. v době stavebních prací uhodí blesk a způsobí požár na staveništi). Mezi hrozbou a scénářem je tedy vztah příčina – důsledek.
 • Pravděpodobnost hrozby a scénářů – pravděpodobnost s jakou daný děj nastane.
 • Dopad – je škoda (vyjádřená u nás nejčastěji v Kč ), která vznikne působením daného scénáře do projektu (např. náklady na obnovu staveniště po požáru).
 • Hodnota rizika – je nesmírně důležitý vypočtený údaj, který získáme vynásobením pravděpodobností (ve formátu desetinného místa mezi 0 a 1) a dopadu. Tento údaj nám poskytuje mnohostranné praktické využití, ať už pro posouzení efektivnosti navržených protiopatření, tak např. pro stanovení potřebné finanční rezervy.
 • Opatření – je popis konkrétních kroků, kterými buďto danou hrozbu / scénář eliminujeme či alespoň zmírníme její průběh / dopad na náš projekt (organizaci).

Existují dva základní přístupy ke zpracování techniky:

KVANTITATIVNÍ způsob řízení rizik vlastně znamená, že budeme všechny údaje (zejména pravděpodobnosti, dopad a hodnotu rizika) identifikovat a zapisovat jako čísla.

KVALITATIVNÍ způsob vyžaduje nastavení kategorií, které budou využity místo čísel (např. MHR – malá hodnota rizika či VP – velká pravděpodobnost). Tento způsob práce s riziky je sice rychlejší, protože nevyžaduje přesné údaje, ale jeho praktické využití je významně omezené. Proto jej v praxi doporučuji používat jen v případě malých akcí, či jako „časovou zkratku“.

Celý proces vlastní analýzy rizik se skládá z následujících fází:

 • Identifikace rizika (brainstorming, shluková analýza, Ishikawův diagram)
 • Kvantifikace rizika (kvalitativně, kvantitativně)
 • Odezva na riziko (identifikace vhodných opatření)
 • Celkové zhodnocení rizika (ověření účinnosti a finanční efektivity navržených opatření)

Tyto jsou opět koncipovány a definovány jako procesy (cíl procesu, vstupy do procesu, činnosti procesu, výstupy z procesu), které na sebe navazují.

Přednosti metody:

 • Metoda obsahuje výčet doporučených hledisek pro analýzu důležitých hrozeb.
 • Výhodou metody je, že umožňuje jak tabulkový, tak textový výstup analýzy rizik.
 • Obsahuje vhodné tabulky pro kvantifikaci rizik.
 • Poskytuje typová doporučení / opatření, kterými lze snížit analyzovaná rizika na akceptovatelnou hodnotu.
 • Je systematicky popsán celý průběh analýzy rizik v návaznosti na proces řízení rizik.
 • Metoda je již 15 let vyučována na řadě vysokých škol a používána v řadě různých organizací.

Je velice důležité, aby byla precizní analýza rizik uskutečněna až v okamžiku, kdy je již „na stole“ první verze plánu a posuzována jsou vlastně nebezpeční spojená s realizací konkrétního způsobu řešení projektu. Předtím je možné jen identifikovat hlavní rizika spojená s realizací záměru, nikoliv však vlastní rizika projektu.

Aby bylo možné metodu úspěšně a opakovaně používat, je dobré ji jednoduchým způsobem integrovat do úřadu. V zásadě jde o jasné vymezení kompetencí (např. formou matice odpovědností) a tzv. nastavení techniky. Proto je nejprve potřeba rozhodnout, zda budeme rizika řídit kvantitativně či kvalitativně.

Dále je dobré připravit šablony, ve kterých bude registr rizik veden. Nakonec zbývá ještě nastavit akceptovatelnou hodnotu rizika (jak už bylo uvedeno, u úřadů je obvykle malá) a je možné začít.

Registr rizik může mít například podobu takovéto excelovské tabulky:

IDAktivumHrozbaPst. hrozbyScénářPst. scénářeVýsledná pst.DopadHodnota rizikaOpatření
2.3Časové plnění projektuDodavatel SPRO nedodrží termín jeho dodávky 26. 4.0,1Nebude možno zpracovat navazující akční plán a předat výstupy klíčové aktivity v termínu10,1620 00062 000Sjednat vysoké penále, zajistit kontrolu v půlce času dodávky.

kde vidíme příklad nasazení kvantitativní verze techniky. Opatření musíme přijmout jen k těm řádkům, jejichž hodnota rizika pro nás není akceptovatelná.

TIP Práci s riziky si můžete výrazně zjednodušit tím, že si povedete seznam obvyklých rizik roztříděný například podle typů aktivit (investiční/neinvestiční apod.)!

Takto zpracovaný registr rizik nám poskytne řadu cenných informací, jak pro rozpočtování, tak i například pro včasné rozdělení úkolů. Mezi nejcennější informace patří ty, uvedené ve sloupci Hodnota rizika. Jedná se vlastně o statistický údaj kombinující v sobě celkovou pravděpodobnost, s jakou daný děj nastane, i škodu, kterou nám může způsobit. Pokud sečteme hodnoty všech rizik, ke kterým ještě může dojít (které jsme neeliminovali opatřeními), dostaneme souhrnnou hodnotu rizika, která se s naším záměrem pojí. S tím už může manažer pěkně pracovat. To nám otevírá další zajímavé téma – tvorba a alokace finanční rezervy. A to bychom si mohli nechat zase na jindy.

Pokud vás téma zaujalo a máte k němu nějaké dotazy či nápady, pište určitě to není všechno, technika obsahuje řadu vylepšení, na které zde nebyl prostor.

Jaroslav Švec

Nejbližší termín kurzu Projektového řízení, kde se detailně věnujeme i tématu řízení rizik je:

15. - 17. 10. 2019 a 28. - 29. 10. 2019 (5 denní kurz) v Brně.

Více informací naleznete na kurzpmvs.acsa.cz

Setkání uživatelů metody RIPRAN™ v Brně

V únoru se v centru Brna setkalo 37 uživatelů metody RIPRAN™ z celé České republiky. Hlavním cílem setkání bylo představit novinky v nové verzi metody a vyměnit si zkušenosti s řízením rizik v rozličných institucích. Bylo úžasné sledovat, jak se v oblasti rizik protíná práce manažerů z institucí, jako jsou ministerstva, města či krajské úřady s prací lidí v businessu. Všichni se shodli na potřebě pravidelného setkávání a výměně dalších případů dobré i špatné praxe. Účastníci se domluvili, že další setkání bude v září 2019 opět v Brně a že na něm zazní konkrétní aplikace metody v celém spektru odvětví na případových studiích účastníků. Těšíme se!

Příspěvek účastníka

Problematika řízení projektových rizik je stále aktuálnější téma a to nejen v komerční sféře, ale stále častěji ve veřejné správě. S příchodem strukturálních fondů a velkým množstvím komplexních projektů realizovaných veřejnými subjekty se i řízení rizik dostalo do zájmu veřejné správy. Toto téma je v oblasti veřejných financí ještě citlivější, kdy veřejná správa musí zajistit efektivní vynakládání veřejných prostředků a musí minimalizovat rizikové faktory, které by způsobily vyšší finanční náklady, než se původně plánovalo. Analýza rizik a jejich hodnocení je nedílnou součástí podkladů při rozhodování o projektech veřejné správy.

Setkání uživatelů metody RIPRAN™ bylo pro nás přínosné hlavně z pohledu širokého spektra účastníků, kdy se setkali manažeři a realizátoři projektů jak ze strany veřejné správy, ale i zástupci univerzitní oblasti, vědeckých pracovišť, komerční sféry a příspěvkových organizací veřejných subjektů. Všechny tyto zástupce spojují stejná rizika, která jsou často obdobně řízena, ale každá oblast má i svá specifika, která jsou důležitá a vhodná prodiskutovat v širším kontextu. Jiný pohled na riziko a jeho řízení umožňuje nalezení optimálních opatření pro jeho management. Také sdílení vlastních dosavadních zkušeností umožní, vyhnout se již zjištěným slepým cestám. Navíc v aktuálně velmi rychle vyvíjející se společnosti vznikají nová společenská rizika, která významně ovlivňují stále složitější projekty. Je tedy nejen nutností, ale i povinností se více zajímat a řešit řízení rizik, pokud chceme efektivně vynakládat finanční prostředky.


Ing. Miloš Pydych
odbor regionálního rozvoje
oddělení rozvojových programů
vedoucí oddělení