Individuální konzultace v oblasti strategického řízení měst a obcí

Nevíte jak správně a efektivně nastavit procesy řízení na Vašem úřadě? Potřebujete pomoci nebo chcete získat inspiraci z jiných obcí, či měst? Formou individuálních konzultací Vám pomůžeme správně nastavit strategii na úřadě, či ve vašich organizacích, implementovat vnitřní předpisy, připravit šablony nebo se můžete inspirovat ze zkušeností našich odborných zaměstnanců.

Ceny kurzovného
12 000,- Kč bez DPH (21%) ... konzultace

Cílem je poskytnout Vám inspiraci, pomoc, cenné rady a zkušenosti z realizace zakázek a projektů pro města a obce z minulých let, v souladu s principy a pravidly komplexního strategického řízení ve veřejné správě. Strategické řízení nezahrnuje jen strategické plánování, ale i finanční řízení, procesní řízení a řízení kvality. Komplexní poradenství zahrnuje 4 zásadní moduly, které na sebe logicky navazují a obsahově uvnitř jsou navzájem propojeny. Modulový systém umožňuje zvolit si všechny moduly nebo pouze některé podle oblasti profesního zájmu.

Modul 1 Strategické plánování – naučíme Vás správně používat metody a nástroje strategického plánování, tak, abyste byli schopni na úrovni obce/úřadu vytvořit samostatně strategický plán. Základním přístupem je procesní i metodická podpora strategického plánování, ukázka metodických nástrojů pro strategické plánování, revize a aktualizace metodik pro strategické plánování rozvoje obce/mikroregionu/kraje. To vše povede k zefektivnění práce úředníků pomocí zvýšení jejich vzdělání a odbornosti.

Modul 2 Procesní řízení – seznámení se základy procesní práce, s terminologií, nejdůležitějšími metodami vhodnými pro nasazení ve veřejné správě, podrobněji se zaměříme také na lidské zdroje a komunikaci v procesním řízení. Obsah konzultací je cílen na základní využití procesního řízení ve veřejné správě, tak, aby z něj měli účastníci i jejich kmenové instituce co nejvyšší přidanou hodnotu. Nastavování vnitřních směrnic, předpisů, modelování procesů, tvorba procesních map apod. 

Modul 3 Finanční řízení – pomocí vybraných metod je procvičeno investiční rozhodování veřejnoprávního celku. Účastníci se naučí „myslet“ ekonomicky a používat odborné termíny tak, aby je na konci kurzu byli schopni využívat ve své praxi. Rozvoj a „poptávka“ po veřejných projektech vyvolává potřebu nemalých finančních zdrojů. Jednou z možností kromě národních rozpočtových zdrojů je využívání strukturálních a investičních fondů EU. Dalším novým zdrojem jsou finanční prostředky soukromých investorů, které mohou být pro realizaci veřejných projektů také za určitých přesně definovaných podmínek využity. Vzhledem k tomu, že efektivní využívání veřejných finančních zdrojů musí podléhat veřejné kontrole, je alokace veřejných rozpočtových zdrojů zákonně upravena. Obsah konzultací je proto zaměřen na efektivní investiční rozhodování pomocí ekonomických a finančních analýz. Důraz je kladen na externí financování pomocí strukturálních a investičních fondů EU.

Modul 4 Kvalita ve veřejné správě – pomocí metod a nástrojů Vám ukážeme, jak se dá právě na úřadě zefektivnit. Kvalita poskytovaných služeb je jedním ze základních stavebních kamenů veřejné správy. Proto i poskytování takových veřejných služeb má svá specifika. Pomocí ukázek z různých úřadů Vás naučíme uplatňovat metody jako např. Místní agenda 21, CAF, EFQM, ISO atd. 

 • Jak správně a efektivně nastavit strategického řízení na úrovni úřadu.
 • Jak do strategického řízení zapojit i příspěvkové, či rozpočtové organizace.
 • Jak vypracovat strategii úřadu/organizace, nastavit cíle, priority a definovat k nim příslušná opatření.
 • Umět vypracovat vnitřní předpisy (směrnice, organizační řády, spisové a skartační řády atd.) podle platné legislativy ČR i EU.
 • Správně implementovat do organizační struktury úřadu/organizace všechny předpisy.
 • Vypracovat modelové situace procesního řízení na úrovni úřadu. 
 • Uplatňovat metody jako např. Místní agenda 21, CAF, EFQM, ISO atd. 

Individuální konzultace v rozsahu 5 x až 3 hodiny. Podle potřeby je možné si zvolit modul přímo na míru.

Modul 1

 • Specifika strategického řízení a plánování
 • Význam strategického řízení pro rozvoj samosprávy
 • Smysl tvorby strategických dokumentů
 • Vazba strategických dokumentů ÚSC na nadřazené strategické dokumenty (regionální, celostátní, evropské)
 • Typy strategických dokumentů ÚSC (strategický plán ÚSC, komplexní program rozvoje ÚSC, integrovaný plán rozvoje ÚSC, koncepce rozvoje, územní plán)
 • Strategické rozhodování – rozhodovací modely
 • Formulace vize, mise a cílů úřadu
 • Rozpracování strategického modelu na úroveň aktivit
 • Moderní metody a nástroje strategického rozhodování
 • Strategické vedení a řízení. Techniky racionálního rozhodování – např. analýza užitku, rozhodovací strom, techniky imaginace
 • Rizika strategického řízení a způsoby jejich eliminace
 • Tvorba matice rizik podle techniky RIPRAN™

Modul 2

 • Základní pojmy procesního řízení
 • Hlavní výhody procesního řízení, kdy ho využívat a zavádět
 • Jaký je vztah a rozdíl mezi projektovým a procesním řízením
 • Zobrazení procesů, modelování
 • Měření procesů
 • Rozdělení procesů
 • Jak efektivně zadávat a delegovat úkoly, vést je a také jak je kontrolovat
 • Základy liniové a procesní práce a činnosti pracovních skupin, vazba na projektové týmy
 • Představíme si základní softwarovou podporu procesního řízení
 • Tvorba vnitřních směrnic – organizační řády, směrnice, nařízení atd.
 • Šablony a jejich tvorba např. pro usnesení orgánů obce, interní komunikaci, spisovou službu apod.  

Modul 3

 • Modelové přístupy k veřejnému sektoru
 • Základní charakteristiky místních rozpočtů
 • Rozpočty na místní úrovni
 • Metody tvorby místních rozpočtů
 • Rozpočtové určení daní
 • Rozpočtový výhled
 • Organizační formy zajišťování veřejných služeb
 • Ekonomické hodnocení veřejných investic
 • Základní charakteristiky územního rozvoje
 • Charakteristika veřejných investic
 • Metody hodnocení veřejných investic
 • Ekonomické hodnocení investic
 • Finanční hodnocení investic
 • Finanční řízení projektů financovaných ze Strukturálních fondů EU
 • Finanční řízení projektů
 • Finanční plán – základ finančního řízení
 • Finanční plán – vliv jednotlivých položek výsledovky a rozvahy na celkové cash flow
 • Vliv finančního plánu na úspěch jednání o úvěru či o vstupu investora
 • Sestavení finančního plánu a jeho analýza

Modul 4

 • Rozhodování vedení o zavedení řízení kvality – strategická rozhodnutí
 • Situační analýzy – kritéria, požadavky, vymezení oblastí zlepšování
 • Modely a nástroje kvality – Místní agenda 21, CAF, EFQM, ISO atd.
 • Zajištění kompetencí zaměstnanců
 • Implementace řízení kvality
 • Realizace zlepšování
 • Hodnocení kvality

Stále si nejste jistí, že ACSA je pro Vás tou nejvhodnější vzdělávací organizací? Nechte za nás mluvit naše zkušenosti a přečtěte si o našich kvalitách.

Nekupujete zajíce v pytli

Zveřejnili jsme pro Vás ukázku vzdělávacích materiálů, podívejte se, co od nás můžete čekat.