Strategické řízení a plánování

Co je to strategie? Slovo pochází z řeckého strategos (generál) a agein (vést). Jedná se o dlouhodobý plán činností, který se zaměřuje na dosažení určitého cíle.
Strategické řízení je oblast řízení zaměřující se na dlouhodobé plánování a směřování organizace (ať už jednotlivých částí nebo jako celku). Strategicky řídit nelze bez stanovení jasných cílů a způsobů, jak jich chceme dosáhnout.
Strategické plánování je systematický způsob jak organizovat změny a vytvářet v celé společnosti široký konsenzus a společnou vizi pro lepší (socio)ekonomickou budoucnost . Jde o proces promyšleného, do budoucnosti hledícího a dlouhodobého usměrňování nějaké činnosti, oblasti. Zásadním výstupem strategického plánování je STRATEGICKÝ PLÁN.
ACSA se zpracovávání strategických plánů dlouhodobě účastní (např. ve městech Mikulov, Kroměříž, Hodonín aj.) a rádi jej zpracujeme i pro Vaši organizaci či město. Stačí nás kontaktovat.


Důvody pro aplikaci strategického managementu v organizaci
 • vize nebo strategie nám stanovuje, čeho chce organizace dosáhnout, kam směřuje a za jaký časový horizont
 • organizace tak definuje prostředky, jakými chce cílového stavu dosáhnout
 • přenáší odpovědnost směrem od vedení k zaměstnancům
 • napomáhá objektivnímu hodnocení
 • vytváří opěrnou strukturu pro schvalování a přijímání rozhodnutí
 • usnadňuje kvantifikaci a porovnávání pokroku
 • zjednodušuje pochopení mezi vedením a zaměstnanci
Důvody pro aplikaci strategického managementu ve veřejné správě
 • města disponují omezenými zdroji (personálními, finančními, časovými, atd.), navzájem si konkurují (snahy o získání nových obyvatel, investorů, turistů, apod.),
 • s vytvořeným strategickým dokumentem jsou úřady zvýhodněny pří žádosti o cizí zdroje,
 • dosahují vyšší synergie prostřednictvím komunikace se všemi aktéry ovlivňujícími život ve městě,
 • mají jedinečnou možnost aktivně ovlivňovat vývoj své budoucnosti a aktivovat tak i ostatní aktéry, za účelem poskytování co nejkvalitnějších služeb vzhledem k jejímu poslání,
 • strategické plánování vytváří tlak na optimalizaci využití všech dostupných zdrojů,
 • strategické plánování představuje prostředek k zahájení diskuse o budoucím vývoji města s širokou veřejností (vč. zástupců neziskových organizací, podnikatelů, svazů, komor, občanů) a vyjasnění priorit.

Chcete o strategickém řízení vědět víc? Chcete se plány sami naučit vytvářet?
Navštivte naše kurzy v oblasti strategického plánování a řízení!