Metody výuky

V našich kurzech jsou kombinovány teoretické poznatky a praktická cvičení.

Účastníci si posilují konkrétní dovednosti na případových situacích, vycházejících z jejich každodenní praxe. Na prezenčních kurzech je samozřejmostí živá diskuze účastníků a lektorů.

Náplň kurzů je uzpůsobena tak, aby byly výstupy vzdělávání přímo použitelné v praxi účastníků.

V souladu s aktuálními poznatky v oblasti vzdělávání dospělých, klademe důraz na učení zážitkem, u nějž je nejvyšší pravděpodobnost dlouhodobého uchování poznatků.

Plných 80 % našeho poznání pramení z vlastních zážitků, které si následným racionálním zpracováním přetavíme do podoby obecného poznatku, jímž se nadále řídíme.

Poznatek získaný Sdělením Sdělením, ukázkou Sdělením, ukázkou, zážitkem
Po 3 týdnech si vybaví 70 % 72 % 85 %
Po 3 měsících si vybaví 10 % 32 % 65 %

(Zdroj: Výzkum IBM a UK Post a David Kolba 1976)

Důraz klademe na kvalitní školící materiály. Podívejte se na ně!

Na kurzech můžete čekat:

  • Přednes lektora, který vysvětlí základní pojmy a další látku, demonstruje pojmy na příkladech a vysvětlí vazby mezi pojmy, včetně používaných postupů.
  • Ukázky řešení komplexních příkladů pro demonstraci ucelených postupů.
  • Diskuze s účastníky kurzů a zodpovídání otázek ze strany účastníků.
  • Ověřování dotazy ze strany lektora, případně testovacími otázkami, zda účastníci porozuměli přednesené látce a získali příslušné znalosti.
  • Řešení případových studií a vypracování jednotlivých metod ve cvičných pracovních týmech.
  • U vybraných kurzů cvičení ve formě „simulované certifikace“, včetně jejího podrobného vyhodnocení, aby si účastníci sami vyzkoušeli, jak bude certifikace probíhat, a byli na ni lépe připraveni.
  • A mnoho dalšího…