Participace ve veřejné správě

Hlavním cílem vzdělávacího kurzu je seznámit účastníky s postupy a principy zapojení veřejnosti do věcí veřejných v prostředí územních samosprávných celků.

Záměrem kurzu je nabídnout účastníkům nový pohled na společné řešení věcí veřejných. Nepůjde jen o zapojování z pohledu právního, či správního, ale především o nácvik metod a způsobů, jak zapojit veřejnost do rozhodování. Během kurzu bude kladen důraz na přípravu, tvorbu a implementaci vybraných metod a nástrojů participace na úrovni samosprávy/úřadu s úzkým propojením teorie a praxe. Navazujícím cílem kurzu je představit různé způsoby občanské participace a diskutovat její pozitivní i negativní stránky. Teoretická část má účastníky seznámit s odbornými texty k tématu občanské participace a vývojem diskuse na toto téma. Praktická část se bude formou nácviků zaměřovat na uplatňování participace v praxi s důrazem na udržitelné strategické řízení a plánování ve veřejné správě.

Cílem je seznámit účastníky s postupy a principy zapojení veřejnosti do věcí veřejných v prostředí územních samosprávných celků. Specifické cíle kurzu jsou definovány:

 • Představení právních a legislativních přístupů k participaci,
 • nástin vývoje participativní správy,
 • procesní i metodická podpora participace,
 • základní a specifické nástroje pro zapojování veřejnosti,
 • typy a druhy metod s aplikací na veřejnou správu,
 • zefektivnění práce úředníků pomocí zvýšení jejich vzdělání a odbornosti,
 • překážky a rizika participativní správy.
 • Pochopit základní teoretické vazby vývoje zapojování veřejnosti na úrovni veřejné správy.
 • Procvičit si základní modelové metody, nástroje a techniky zapojování veřejnosti na úrovni samosprávy.
 • Seznámit se se základními pojmy a metodami používaných při tvorbě, aktualizaci a vyhodnocení strategických dokumentů.
 • Identifikovat předpoklady a rizika.
 • Umět zpracovat vybraný model pro identifikaci potřeb v území.
 • Umět strategicky a ekonomicky ohodnotit efektivnost investice.

Účastník bude po absolvování kurzu znát odbornou diskusi týkající se občanské participace vč. rizik participace, bude umět posoudit kvalitu participativního procesu a naplánovat vlastní proces s použitím různorodých metod a nástrojů.

Vzdělávací kurz je členěn do třech samostatných bloků, které na sebe logicky navazují. Časová alokace na 1 kurz je 8 hodin. Hodinovou dotaci tvoří 45 minut. V celkové dotaci na kurz nejsou zahrnuty přestávky a 8 hodin tak tvoří přímá celková výuka. Lektoři budou pro práci s CS používat jak formu přednášek, tak i cvičení. U přednáškové činnosti půjde o frontální výuku s akcentem na celou CS. Cvičení budou koncipována jako týmová projektová výuka, kdy lektor bude vystupovat v podobě koordinátora a facilitátora a faktická práce bude na jednotlivých skupinách.

Celková dotace na kurz: 8 hodin rozdělená na:

 1. Modul 1 – Význam participace ve veřejné správě (45 min.)
 2. Modul 2 – Metody, nástroje a techniky zapojování veřejnosti (90 min.)
 3. Modul 3 – Plánování participativního procesu (215 min.)
 4. Závěr a evaluace (10 min.)

Metody, které jsou uplatňovány v praxi na úrovni samosprávných územních celků – obcí, mikroregionů, krajů, jsou v kurzu propojeny s teoretickým základem a následně praktikovány na příkladech z praxe. Důraz bude kladen na místní specifika a zkušenosti účastníků kurzu s procesem participace v jejich pracovištích.

Podrobnější obsahovou náplň bloků tvoří následující témata:

Modul 1 – Význam participace ve veřejné správě – přednáška

 • Teoretický úvod a vývoj v zahraničí
 • Participace v praxi a její důsledky, včetně zneužívání
 • Význam komunikace s veřejností, zneužití participace
 • Politický aktivismus v ČR: individuální vs kolektivní participace
 • Vazba na strategické řízení a strategické plánování

Modul 2 – Metody, nástroje a techniky zapojování veřejnosti

 • Nástroje a metody participace – přednáška. 
 • Techniky zapojování veřejnosti – přednáška.  
 • Interní strategie a jejich provázanost s dokumenty Strategický rámec ČR 2030 a koncepci MV ČR Klientsky orientovaná veřejná správa – přednáška. 

Modul 3 – Plánování participativního procesu

 • Příklady dobré praxe z měst a obcí v zahraničí a ČR – přednáška. 
 • Spolupráce s občanskými iniciativami a akademickou sférou – přednáška.
 • Místní Agenda 21 jako systémový nástroj rozvoje obcí a regionů – přednáška. 
 • Participativní rozpočet a jeho přednosti – přednáška. 
 • Plánování kampaní – přednáška. 
 • Plánování kampaní – cvičení.
 • Techniky na zjišťování názorů veřejnosti – sociologické průzkumy a jejich vyhodnocování – přednáška. 
 • Techniky na zjišťování názorů veřejnosti – sociologické průzkumy a jejich vyhodnocování – cvičení. 
 • Organizační a technické zajištění veřejných projednání – přednáška.
 • Příprava veřejného projednání – cvičení. 
 • Rizika a úskalí participace – přednáška.

Závěr, diskuze, evaluace, zakončení

 • Obdržíte osvědčení o absolvování kurzu akreditovaného u MV i IPMA Česká republika
 • Budete po absolvování kurzu znát odbornou diskusi týkající se občanské participace vč. rizik participace, budete umět posoudit kvalitu participativního procesu a naplánovat vlastní proces s použitím různorodých metod a nástrojů.
 • Dostanete komplexní podkladové materiály (podklady k tématu, ukázky konkrétních metod).
 • Získáte praktické znalosti, které můžete ihned využít v praxi.
 • Naučíte se spoustu vychytávek, tipů a zkratek, které Vám zjednoduší Vaši práci.
MV: Praha,  AK/PV-142/2020, AK/VE-96/2020
 
 

Stále si nejste jistí, že ACSA je pro Vás tou nejvhodnější vzdělávací organizací? Nechte za nás mluvit naše zkušenosti a přečtěte si o našich kvalitách.

Nekupujete zajíce v pytli

Zveřejnili jsme pro Vás ukázku vzdělávacích materiálů, podívejte se, co od nás můžete čekat.

Aktuálně

Termíny