Strategické plánování ve veřejné správě – jednodenní kurz

Naučte se vytvářet kvalitní strategické dokumenty. Chcete umět nejen plánovat, ale i řídit implementaci plánů? Nevíte jaké postupy, metody a nástroje použít při zpracování strategického plánu?

Ceny kurzovného
2 500,- Kč bez DPH (0%) ... kurzovné akreditovaného kurzu pro pracovníky státní správy a samosprávy

Hlavním cílem vzdělávacího kurzu je seznámit účastníky s postupy a principy strategického plánování v prostředí územních samosprávných celků. Během kurzu bude kladen důraz na přípravu, tvorbu a implementaci strategického plánu samosprávy/úřadu a jeho jednotlivých částí. Představeny budou metody a nástroje používané ve strategickém plánování a propojení teorie a praxe.  Součástí kurzu je také porovnání všech veřejných metodik používaných při tvorbě strategických dokumentů. Postupně budou představeny a prakticky řešeny jednotlivé etapy strategického plánování, a to formou kombinované výuky – výklad + interaktivní workshop. 

Specifické cíle kurzu jsou definovány:

 • procesní i metodická podpora strategického plánování,
 • metodické nástroje pro strategické plánování,
 • revize a aktualizace metodik pro strategické plánování rozvoje obce/mikroregonu/kraje,
 • metodika vypracování koncepčních dokumentů,
 • zefektivnění práce úředníků pomocí zvýšení jejich vzdělání a odbornosti.
 • Pochopit základní teoretické vazby vývoje strategického plánování na úrovni veřejné správy
 • Procvičit si základní modelové metody a nástroje tvorby strategického plánu na úrovni samosprávy
 • Seznámit se se základními pojmy a metodami používaných při tvorbě, aktualizaci a vyhodnocení strategického plánu
 • Identifikovat předpoklady a rizika
 • Pochopit princip zapojení veřejnosti pro procesu strategického plánování,
 • Vytvořit akční plán dle požadavků externích dotačních titulů.
Prezenční výuka: 8 hodin.
Vzdělávací kurz je členěn do tří samostatných bloků, které na sebe logicky navazují.
Lektor bude pro práci používat jak formu přednášek, tak i cvičení.

Podrobnější obsahovou náplň bloků tvoří následující témata:

 • Modul 1 – Strategické plánování v samosprávě
  • Teoretický úvod a vývoj plánování v zahraničí
  • Vazba strategického řízení a strategického plánování
  • Specifika strategického řízení a plánování
  • Význam strategického plánování pro rozvoj
 • Modul 2 – Strategické dokumenty jako nástroj strategického plánování
  • Smysl tvorby strategických dokumentů
  • Hierarchie strategických dokumentů
  • Vazba strategických dokumentů ÚSC na nadřazené strategické dokumenty (regionální, celostátní, evropské)
  • Strategické dokumenty a čerpání prostředků z fondů EU
  • Typy strategických dokumentů ÚSC (strategický plán ÚSC, komplexní program rozvoje ÚSC, integrovaný plán rozvoje ÚSC, koncepce rozvoje, územní plán)
  • Interní strategie a jejich provázanost dokumenty Strategický rámec ČR 2030 a koncepci MV ČR Klientsky orientovaná veřejná správa
 • Modul 3 – Zpracování strategického plánu
  • Členění tohoto modulu bude vycházet z „typického“ strategického plánu samosprávného územního celku:
  • Postup tvorby strategického plánu – metodiky a veřejné doporučení
  • Metody používané při zpracování SP – tradiční i moderní
  • Příprava jednotlivých komponent SP:
   • Teorie
    • Socioekonomická analýza ÚSC (vymezení klíčových oblastí rozvoje ÚSC, jejich prioritizace)
    • Průzkumy a šetření
    • Akční plány a zásobníky projektů (projektových záměrů) včetně struktury strategické mapy (vize – póly rozvoje – specifické cíle – opatření - projekty)
    • Finanční rámec SP – rozpočtový výhled
   • Cvičení – praktická cvičení budou zaměřena na tvorbu analýzy SWOT, PESTLE, vytvoření dotazníku, tvorba fiktivního projektového záměru a metod priorizace a škálování.
    • Realizace SP – schvalovací postupy, sledování plnění SP
    • Vyhodnocování plnění SP – definování ukazatelů úspěšnosti SP + cvičení na nastavení monit. indikátorů. 
    • Jak provést aktualizaci SP
 • Závěr, diskuze, evaluace, zakončení
MV: Praha,  AK/PV-141/2020, AK/VE-95/2020
 
 

Stále si nejste jistí, že ACSA je pro Vás tou nejvhodnější vzdělávací organizací? Nechte za nás mluvit naše zkušenosti a přečtěte si o našich kvalitách.

Nekupujete zajíce v pytli

Zveřejnili jsme pro Vás ukázku vzdělávacích materiálů, podívejte se, co od nás můžete čekat.

Aktuálně

Termíny