Strategické řízení pro vysoké školy

Hlavním cílem vzdělávacího kurzu je seznámit účastníky s metodami a postupy zavádění strategického řízení do univerzitního prostředí.

Během kurzu budou použity moderní metody a nástroje tvorby dlouhodobého záměru, tvorba a zavádění strategických vnitřních předpisů a nastavování měřítek pro jejich hodnocení. Nebude chybět vazba na rozpočet školy a techniky jednání např. s odborovými organizacemi, studentskými spolky nebo akademickým senátem.

Ceny kurzovného
1 500,- Kč bez DPH (21%) ... kurzovné

Hlavním cílem vzdělávacího kurzu je seznámit účastníky s metodami a postupy zavádění strategického řízení do univerzitního prostředí. Během kurzu budou použity moderní metody a nástroje tvorby dlouhodobého záměru, tvorba a zavádění strategických vnitřních předpisů a nastavování měřítek pro jejich hodnocení. Nebude chybět vazba na rozpočet školy a techniky jednání např. s odborovými organizacemi, studentskými spolky nebo akademickým senátem.     

Specifické cíle kurzu jsou definovány:

 • Procesní i metodická podpora strategického řízení v univerzitním prostředí,
 • základní a specifické nástroje pro strategické řízení,
 • typy a druhy řízení s aplikací na veřejné vysoké školy,
 • tvorba strategických řídících dokumentů – interních i externích, 
 • zefektivnění práce referentů na fakultách pomocí zvýšení jejich vzdělání a odbornosti.
 • Pochopit základní teoretické vazby vývoje strategického řízení na úrovni veřejných vysokých škol.
 • Procvičit si základní modelové metody a nástroje tvorby dlouhodobého záměru na úrovni vysoké školy.
 • Seznámit se se základními pojmy a metodami používaných při tvorbě, aktualizaci a vyhodnocení dlouhodobých záměrů.
 • Identifikovat předpoklady a rizika.
 • Umět zpracovat socioekonomické a finanční analýzy pro identifikaci potřeb v univerzitním prostředí.
 • Vytvořit akční plán podle požadavků financování ze státního rozpočtu a externích dotačních titulů.
 • Umět strategicky a ekonomicky ohodnotit efektivnost investice.

Prezenční výuka, 1 den = 6 hodin. Kombinace frontální interaktivní výuky s projektovou výukou ve skupinách.

Metody, které jsou uplatňovány v praxi na úrovni veřejných vysokých škol, jsou v kurzu propojeny s teoretickým základem a následně praktikovány na příkladech z praxe. Důraz bude kladen na místní specifika a zkušenosti účastníků kurzu s procesem strategického řízení.

Vzdělávací kurz je členěn do tří samostatných modulů, které na sebe logicky navazují. Logická posloupnost je dána metodami, které budou lektoři pro práci s CS využívat. Časová alokace na 1 kurz je 8 hodin. V takto vytvořených blocích budou postupně představeny a prakticky řešeny jednotlivé etapy strategického řízení, a to formou kombinované výuky – výklad + interaktivní workshop. Poslední výukový blok bude workshop, na kterém posluchači budou pracovat se základní osou strategického záměru a v rámci skupiny provedou její praktickou analýzu.

Podrobnější obsahovou náplň bloků tvoří následující témata:

Modul 1 – Strategické řízení vysokých škol

 • Teoretický úvod a vývoj řízení v zahraničí
 • Vazba strategického řízení a strategického plánování
 • Specifika strategického řízení a plánování
 • Význam strategického řízení pro rozvoj vysoké škol

Modul 2 – Strategické dokumenty jako nástroj strategického řízení

 • Vazba strategických dokumentů vysokých škol na nadřazené strategické dokumenty územně-správních celků (regionální, celostátní, evropské)
 • Strategické dokumenty a čerpání prostředků z fondů EU
 • Typy strategických dokumentů
 • Zpracování dlouhodobého záměru vysoké školy/univerzity

Modul 3 – Strategické řízení úřadu a rozhodovací mechanismy

 • Teorie strategického rozhodování – rozhodovací modely
 • Tvorba a výběr strategického modelu
 • Tradiční metody a nástroje strategického rozhodování
 • Formulace vize, mise a cílů
 • Rozpracování strategického modelu na úroveň aktivit
 • Trénink technik Balance Scorecard a techniky scénářů
 • Moderní metody a nástroje strategického rozhodování
 • Strategické vedení a řízení. Techniky racionálního rozhodování – např. analýza užitku, rozhodovací strom, techniky imaginace
 • Rizika strategického řízení a způsoby jejich eliminace
 • Tvorba matice rizik podle techniky RIPRAN
 • Vazba na finanční, procesní a projektové řízení

Závěr, diskuze, evaluace, zakončení (10 min.)

 • Dostanete komplexní podkladové materiály (podklady k tématu, ukázky konkrétních metod).
 • Získáte praktické znalosti, které můžete ihned využít v praxi.
 • Naučíte se spoustu vychytávek, tipů a zkratek, které Vám zjednoduší Vaši práci.

Stále si nejste jistí, že ACSA je pro Vás tou nejvhodnější vzdělávací organizací? Nechte za nás mluvit naše zkušenosti a přečtěte si o našich kvalitách.

Nekupujete zajíce v pytli

Zveřejnili jsme pro Vás ukázku vzdělávacích materiálů, podívejte se, co od nás můžete čekat.

Aktuálně

Termíny