Národní šetření studentů - NAŠEST

Projekt Národního šetření studentů je součástí rozvojového projektu Akademického centra studentských aktivit „Národní dotazníkové šetření a systematizace procesu studentského hodnocení kvality v ČR".

Jedná se o první šetření celostátního rozsahu v oblasti studentského hodnocení kvality vysokých škol v České republice.

Cílem tohoto šetření je získat srovnatelná data v základních oblastech ovlivňujících podmínky studia na českých vysokých školách (všech veřejných, státních a na vybraných soukromých) a zahájit dlouhodobý proces sledování vývoje a změn v těchto oblastech, což nám v následujícím období rovněž umožní ověřit účinnost opatření přijatých na základě zjištění předchozích výsledků tohoto šetření.

Takto pomůže poskytnout globální pohled na vybrané oblasti vysokého školství v ČR, poukázat na silné a slabé stránky až po úroveň fakult (na ty se pak dá detailněji zaměřit). Výsledky tohoto šetření poskytnou užitečná data, která podpoří činnost např. Akreditační komise (může takto získaná data použít při samotném procesu akreditace, ověřit si např. oblasti, které indikují možné problémy), MŠMT ČR (např. ke zvýšení efektivity rozdělování prostředků), jednotlivých vysokých škol a jejich studentských reprezentací.

Výhodou zvolené metody je zapojení některých aspektů vnějšího hodnocení, které mohou zvýšit objektivitu a použitelnost získaných údajů a také mohou být impulsem pro lokální detailnější výzkumy a případně i následující nápravná opatření.

Dalším z cílů je získat data o činnosti studentských organizací. V rámci šetření bude sledována reakce jednotlivých studentských reprezentací (pomoc s propagací, distribucí apod.) a Akademické centrum studentských aktivit (ACSA) tak naváže na své předchozí dílčí aktivity v této oblasti. Výsledky tohoto šetření budou využity pro zkvalitnění nástrojů a činností ACSA orientovaných na pomoc studentským organizacím a jejím členům.

Jedinečnost tohoto šetření spočívá také v tom, že se podaří získat reprezentativní vzorek studentského hodnocení kvality na většině českých vysokých škol.

Více informací a podrobné výsledky prvního kola šetření naleznete na webu Na6.