Projekty ACSA

ACSA zajišťuje velké množství projektů, kterými naplňuje své cíle. Pro lepší přehlednost jsme je rozdělili podle časové posloupnosti na probíhající, připravované a ukončené.

Pokud vás některý z projektů zaujme a chtěli byste k němu podrobnější informace nebo na něm spolupracovat, kontaktujte nás (info@acsa.cz).

Některé naše projekty a programy

Mezinárodní portál pro podporu dobrovolnických aktivit mládeže

Projekt Erasmus+, který byl realizovaný v letech 2015 - 2018. Cílem projektu byl rozvoj unikátního mezinárodního portálu pro mládežnické a studentské organizace, který podporuje a propaguje tyto organizace a jejich aktivity, rozvíjí jejich vzájemnou spolupráci a motivuje mladé lidi k dobrovolnictví, sociálnímu podnikání a osobnímu rozvoji. Cíl byl stanoven na základě požadavků aktivních mladých studentů, pro ně byl tedy portál primárně budován. Do budoucna počítáme se zapojením celé skupiny mládeže: středoškoláci budou portál využívat k čerpání aktuálních informací o aktivitách mládeže v mezinárodním měřítku. Bývalým členům mládežnických organizací slouží modul Alumni. Všechny skupiny se mohou zapojit do dobrovolnických aktivit skrze modul Humanita.

Více informací »

Moderní metody dalšího vzdělávání pro Jihomoravský kraj

OP VK projekt realizovaný v letech 2013–2015. Jeho cílem bylo vytvořit nové kurzy pro osoby, které krátkou dobu působí na trhu práce (čerství absolventi, matky po mateřské dovolené atd.). Výukové metody v kurzech se pak opírali o moderní poznatky a byly přizpůsobeny cílové skupině zaměstnaných lidí, kteří nemají mnoho času na vysedávání na prezenčních kurzech. Vyučovalo se tedy pomocí e-learningů, online aplikací a her, kurzy pak byly ozvláštněny například jedinečnou deskovou hrou. 

Více informací »

Rozvoj klíčových dovedností studentů VŠ aneb Příprava pro život

Projekt realizovaný v rámci OP VK realizovalo ACSA jako partner společně s VUT v Brně a JAMU v Brně. Cílem projektu bylo zvýšit znalosti projektového řízení u studentů a zaměstnanců obou univerzit a informační bezpečnosti na VUT v Brně. V rámci projektu se zaváděly a inovovaly předměty s uvedenou tematikou, pořádaly se školení pro zaměstnance, bylo poskytováno poradenství, expertní dny a mnoho dalších aktivit. Vrcholem pak byly dvě konference s názvem Den projektové řízení, které se uskutečnili ve druhé polovině projektu.

Více informací » 

Zavádění projektového řízení na vysoké školy v České republice - PRoVŠe

Integrovaný projekt ZAVÁDĚNÍ PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLY V ČESKÉ REPUBLICE je realizován Akademickým centrem studentských aktivit v úzké spolupráci s Janáčkovou akademií múzických umění v Brně a za podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Jeho hlavním cílem je rozšířit a zkvalitnit výuku projektového řízení na vysokých školách v České republice, a tím zvýšit uplatnitelnost studentů - absolventů VŠ na trhu práce. Tento program byl zahájen v roce 2006 a podílí se na něm Skupina mladých projektových manažerů.

Více informací »

Student v tísni

Při studiích na vysoké škole se snad každý student dostane do obtížné situace, zakusí nějakou tu nepříjemnost, zklamání, či hádku. Dovede si ale každý s takovou nepříjemností hravě poradit? Studium není vždy procházka růžovou zahradou, někdy se podobá spíše cestě dlážděné pěkně tvrdými kameny. I já jsem se samozřejmě za pár let svých studií setkala s různými problémy. Mnohdy se mi je podařilo zdárně a rychle vyřešit, stále ale existují i takové, se kterými se nejenom já, ale i spousta mých kamarádů potýká dosud. A nutno říci, že ne vždy máme vedle sebe někoho, na koho bychom se v dané chvíli mohli obrátit s prosbou o pomoc.

Projekt „Student v tísni“ se snaží zjistit a zaznamenat, co studenty na různých školách a fakultách trápí, s čím jsou nejvíce nespokojeni, zda mají ve své blízkosti nějakou instituci, či osobu, která je jim ochotna pomoci, atd.

Více informací »

Skupina mladých projektových manažerů v České republice - YPMG

Hlavním cílem Skupiny mladých projektových manažerů v ČR je systematicky a trvale rozvíjet teoretické znalosti i praktické zkušenosti a schopnosti studentů v oblasti projektového řízení. Dále pak podporovat studenty ve vlastních aktivitách, samostatné práci a tím jim umožnit nejen lépe se uplatnit na trhu práce, ale také vést k osobnímu vývoji po stránce odborné i lidské.

Cílovou skupinu tvoří:

  • studenti, reprezentanti a aktivní členové studentských organizací, se zájmem o problematiku projektového řízení
  • vedení vysokých škol, fakult a akademičtí pracovníci zabývající se výukou obsahující prvky projektového řízení

Pokud byste se rádi zapojili do činnosti Skupiny mladých projektových manažerů, která při ACSA funguje na celostátní úrovni, již od roku 2003, nebo vás jen zajímají podrobnější informace, pište na jezkova@acsa.cz.

Více informací »

Zlepšování připravenosti studentů na vstup do praxe

Akademické centrum studentských aktivit se stalo v červnu 2006 úspěšným žadatelem o finanční podporu z grantového schématu Opatření 3.2 z ESF, a může tak rozvíjet své další aktivity v rámci tohoto nového projektu.

Posláním projektu je profesionalizovat práci aktivních studentů v akademické samosprávě, posilovat partnerské vztahy mezi studenty, pedagogy a vedením vysokých škol a tím přispívat ke zkvalitňování vzdělávání na vysokých školách a nárůstu kvalifikované a flexibilní pracovní síly. Cílem projektu je zabezpečit specializovaný vzdělávací a poradenský systém pro aktivní studenty ze všech vysokých škol v České republice.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Více informací »

Zelená univerzita - 1. etapa

Dlouhodobý projekt ZELENÁ UNIVERZITA (ZUni) je iniciativou studentů různých vysokých škol v ČR, kterou se Akademické centrum studentských aktivit (ACSA) rozhodlo podporovat. Jeho cílem je rozšířit a zkvalitnit ekologická opatření v rámci vysokých škol v ČR.

První etapa projektu ZUni prosazovala vybraná environmentální opatření na třech veřejných vysokých školách. Na základě získaných zkušeností byly vytvořeny podklady potřebné pro změnu na dalších vysokých školách.

V první etapě se řešily tyto okruhy:

  • šetrné nakládání s papírem
  • šetrné nakládání s energií
  • minimalizace a separace odpadů
  • podpora alternativních způsobů dopravy

Více informací »

Jak jsme na tom s Boloňou? aneb Boloňský proces očima studentských reprezentantů zemí V4

Projekt Jak jsme na tom s Boloňou? prohloubil poznatky z výzkumu realizovaného v rámci projektu ACSA - Profesionalizace studentských členů akademické samosprávy v zemích Visegrádské čtyřky v oblasti Boloňského procesu a umožnil porovnat pohled studentských reprezentantů na jeho praktické zavádění v kapitolách Zabezpečení kvality a Vysoké školy s pohledem ministrů, který byl předmětem ministerské konference v Bergenu 19. - 20. 5. 2005. Tím jsme napomohli k zefektivnění procesu budování společného prostoru evropského vysokého školství v zemích visegrádské čtyřky.

Projekt se proběhl díky podpoře Mezinárodního visegrádského fondu (www.visegradfund.org).

Více informací »

Podpora 20. mezinárodního kongresu studentů psychologie

ACSA se rozhodlo podpořit aktivitu České asociace studentů psychologie. Ta pořádala v době od 30. 4. do 7. 5. 2006 jubilejní 20. kongres EFPSA (European Federation of Psychology Students Associations). Akce se zúčastnilo téměř 200 studentů psychologie z více jak 25 zemí Evropy.

Více informací »

Profesionalizace studentských členů akademické samosprávy v zemích Visegrádské čtyřky

Projekt byl zaměřen na porovnání postavení a role studentů na vysokých školách v zemích V4 (Česká republika, Maďarsko, Polsko, Slovensko) a jeho implementace v praxi. Jeho cíle vycházely z poslání Akademického centra studentských aktivit, jehož součástí je podporovat rozvoj akademické samosprávy se zaměřením na její studentskou část. Také plně koresponduje s prioritami stanovenými v oblasti vysokého školství, tak jak byly zveřejněny v principech Boloňské deklarace   a v závěrech Pražského   a Berlínského summitu ministrů.

Projekt se uskutečnil za podpory Mezinárodního visegrádského fondu (www.visegradfund.org).

Více informací »

BEST = The Board of European Students of Technology, Evropská rada studentů technických univerzit

BEST je mezinárodní studentská organizace plně řízena studenty, jejíž náplní je poskytovat studentům technických univerzit více příležitostí k vzdělávání, cestování a poznávání Evropy. ACSA pomohlo vzniknout a vyrůst první organizaci BESTU v České republice.

Tato organizace je nezisková, nepolitická, oficiálním jazykem je angličtina.

Více informací »