ACSA - Profesionalizace studentských členů akademické samosprávy v zemích visegrádské čtyřky

Projekt byl zaměřen na porovnání postavení a role studentů na vysokých školách v zemích V4 (Česká republika, Maďarsko, Polsko, Slovensko) a jeho implementace v praxi. Jeho cíle vycházely z poslání Akademického centra studentských aktivit, jehož součástí je podporovat rozvoj akademické samosprávy se zaměřením na její studentskou část. Také plně koresponduje s prioritami stanovenými v oblasti vysokého školství, tak jak byly zveřejněny v principech Boloňské deklarace a v závěrech Pražského a Berlínského summitu ministrů.

Projekt se uskutečnil za podpory Mezinárodního visegrádského fondu (www.visegradfund.org).

V rámci tohoto projektu jsme chtěli definovat společné problémy, jejich možné řešení a vytvoření zázemí pro vzájemnou pomoc a spolupráci, nejen v rámci společné politiky v Evropské unii, ale také při hledání řešení na jednotlivých univerzitách zemí V4. Součástí projektu byl sociologický výzkum, komparativní studie vysokoškolských zákonů jednotlivých zemí a mezinárodní workshop. Projekt byl zakončen vydáním souhrnné publikace - ta je k dispozici v kanceláři ACSA od října 2004.

Sociologický výzkum

Náš projekt jsme zahájili sociologickým výzkumem. V období od listopadu 2003 do května 2004 jsme formou dotazníkového šetření mapovali, jaká je situace v oblasti postavení a úlohy studentů na jednotlivých univerzitách v zemích V4. Zajímaly nás určité předem vymezené oblasti, jako např. role studentů při strategických rozhodnutích vedení univerzity, studentské hodnocení kvality výukového procesu nebo legislativní zázemí pro studenty dané země. Výzkumu se vedle partnerských institucí účastnili studentští reprezentanti vybraných univerzit (pět největších a dvě nejmenší z každé země). Jejich zapojení bylo koordinováno přes studentské národní organizace.

Tvorba dotazníku byla založena na metodě European Foundation for Quality Management pro vysoké školy a při jeho vytváření jsme spolupracovali se sociologem Mgr. Tomášem Roubalem. Studenti obdrželi dva druhy dotazníků - jeden vyplňovali dohromady s ostatními kolegy ze senátu a druhý každý sám za sebe. S částí výsledků se můžete seznámit zde.

 

Komparativní studie vysokoškolských zákonů zemí V4

Paralelně se sociologickým výzkumem byla zpracovávána komparativní studie vysokoškolských zákonů České republiky, Slovenska, Polska a Maďarska, s důrazem na místa, která se dotýkají studentů. Zajímalo nás, jak je postavení studentů v jednotlivých zemích upraveno zákonem, především jak a do jaké míry se mohou podílet na řízení vysoké školy. Studie byla vyhotovena JUDr. Filipem Melzerem a s její částí se můžete seznámit zde. Nabízíme také přehledné srovnání základních poznatků.

Úplná znění vysokoškolských zákonů:


Workshop

Ve dnech 19. - 22. května 2004 jsme v Brně pořádali mezinárodní workshop studentských reprezentantů. Setkání se zúčastnilo 18 studentů z 11 univerzit. Osnovou programu byly prezentace připravené dle předem stanovených pokynů - ty se lišily pro zástupce univerzit a pro zástupce národních studentských organizací.

Na úvod studenti představili své univerzity a národní organizace. V rámci intenzivních jednání jsme se věnovali implementaci Boloňského procesu v oblastech dotýkajících se studentů, studentské samosprávě, vytváření a hodnocení kvality vysoké školy a vysokoškolským zákonům. Ačkoli jsou probírané oblasti velmi složité, podařilo se nám definovat společné problémy i možná řešení, klady a zápory probíraných témat a zformulovat je do společných závěrů workshopu. Setkání bylo pro účastníky velmi přínosné, ocenili příležitost seznámit se se situací v ostatních zemích, získat nové informace, zkušenosti, nadšení do další práce i možnost další spolupráce s námi. Jak to na workshopu vypadalo si můžete prohlédnout v naší fotogalerii.

Posledním krokem bylo vydání souhrnné publikace projektu (ACSA - Profesionalizace studentských členů akademické samosprávy v zemích Visegrádské čtyřky. Brno, Vysoké učení technické v Brně 2004). Publikace obsahuje všechny důležité výstupy a doprovodné materiály, které se k projektu vztahují. Věříme, že výstupy z tohoto projektu se stane pomocníkem jak pro studenty, učitele a management vysokých škol, tak pro zaměstnance státní správy zabývající se problematikou akademické samosprávy a Boloňským procesem a stanou se pomocníkem na cestě ke zvyšování kvality vysokoškolské samosprávy.

Pokud Vás náš projekt nebo některá z jeho částí zaujala, kontaktujte nás na info@acsa.cz.